عدم پخش و گسترش – سومین کُمیتهء مقدماتی دور ارزیابی و مداقه معاهدهء عدم پخش و گسترش اسلحهء هسته ای (۲۹ اپریل ۲۰۱۹ / ۹ ثور ۱۳۹۸)

بروز دوشنبه ۲۹ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۹ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی)، اجلاس سومین کمیتهء مقدماتی برای برگزاری کنفرانس ارزیابی و مداقه معاهدهء عدم پخش و گسترش اسلحهء هسته ای (تی.ان.پی.) سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) تحت ریاست فِدِراسیون شاهی مالیزیا در شهر نیویارک گشایش یافت.

بدین مناسبت، جمهوری فرانسه وابستگی و علاقه مندی خویش را به این معاهده بنیادی در قبال تأمین امنیت جمعی که از پنجاه سال بدینسو با ایجاد تسهیل مشارکت عمومی در استفاده مسالمت آمیز از فنآوری های هسته ای، زمینهء محدودیت پخش و گسترش اسلحهء هسته ای و پیشرفت بصوب خلع سلاح هسته ای را مساعد ساخت، مجدداً تأیید می کند.

جمهوری فرانسه در موجودیت یک جو و فضای امنیت بین المللی آسیب دیده و تخریب شده که با ظهور تنش های منطقوی و بحران های پخش و گسترش این نوع سلاح مدهش رقم خورده است، تحکیم یک نظم چند جانبه مبتنی بر حق را یک امر مبرم و حیاتی می پندارد. جمهوری فرانسه مصمم به بذل جد و جهد در راستای موفقیت کنفرانس ارزیابی و مداقه معاهدهء عدم پخش و گسترش اسلحهء هسته ای در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) است.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-la-non-proliferation-des-armes-de-destruction-massive-et-de-leurs/lutte-contre-la-proliferation-nucleaire/article/traite-de-non-proliferation-des-armes-nucleaires-notre-dossier
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-a-la-non-proliferation/article/non-proliferation-troisieme-comite-preparatoire-du-cycle-d-examen-du-traite-de

تاریخ نشر 02/05/2019

قسمت بالایی صفحه