"ظریف دیزآین" در پاریس [fr]

"ظریف دیزآین پاریس"، یومی"دروازه های باز"، بروز شنبه 12 دسامبر (21 قوس)

"ظریف دیزآین" بروز شنبه 12 دسامبر 2015 (21 قوس 1394)، یک روزی "دروازه های باز" یا ورود و بازدید آزاد را از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 6 شام، در تالار نمایشات، واقع سرک "دولا کلهِ" شماره 5، ناحیهء پنجم شهر پاریس، دایر می کند.

JPEG

درصورتیکه از همین اکنون تا تاریخ 16 دسامبر (25 قوس)، فُرصتی دیگری جهت تدویر بازدیدی برایتان مناسب تر باشد، بلادرنگ با ما نیز به نمبر تیلفون 0033661717518 بتماس شده می توانید.

JPEG

تیمء "ظریف دیزآین پاریس" .

تاریخ نشر 10/12/2015

قسمت بالایی صفحه