طُرق جدید دسترسی به فرهنگ، ۲۰ فبروری ۲۰۱۷ / ۲حوت ۱۳۹۵

امروز از اهل و علاقه مندان فرهنگ در حالات یومیه و عینی و روی خطوط مجازی چه می دانیم ؟ آخرین شماره مجلهء "فرهنگ و پژوهش" بر مفهوم اساسی ای انگشت می گذارد : دسترسی به فرهنگ. اولیوی دونا، هماهنگ کننده این شماره، مسئول مطالعات در دیپارتمنت تحقیقات، دورنگری و آمارگیری وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه، درمورد "مسئله مردم از یک قرن به قرن دیگری"، بالای مراحل بزرگ و اساسی این تغییر و تحول برمی گردد : منتخباتی از مقاله منتشره

PNG

در بدو، یعنی طی مدت زمان طولانی گذشته – بیش از نیم سده، همه امور سهل و بسیط بود : هدفمندی قوه خدمات عامه در بخش فرهنگ وابسته به زمینه سازی برای دسترسی حداعظم مردم به آثار بزرگ هنری و معنوی بود، و این مأمول با پیشبرد پالیسی تنظیم بندی واحدهای اداری و پشتیبانی از خلاقیت و ارزش و ارج دهی به میراث باستانی صورت می پذیرفت. در یک کلمه، مراد کارکرد، ساخت تجهیزات، متعاقباً نظارت بر کیفیت عرضه خدمات، با ارتقا و تسهیل بازدید و تماس گیری گسترده ممکنه خلاصه می گردید. (...) امروز دخول در جهان دیجیتالی در حال برهم زدن برگه های متداول است (...).

انتِرنِت یا سراب مردمی شدن فرهنگ

پخش وسیع و همگانی نظام دیجیتالی و انتِرنِت در گذرگاه سده، چندین گرایش ای که طی چند دهه گذشته در حال تحول و تکامل بود، بخصوص با تشدید بخشیدن مرز و حدود نفوذ پذیر میان فرهنگ و تفرج، میان جهان هنر و جهان سرگرمی و ارتباطات را تسریع نمود. وقتی بفکر آنچه که در گذشته چون مسئله عامه تعریف می شد، می افتیم، این تیره و مخدوش شدن دسته بندهای سنتی ای که تا آن زمان برای درک و تسخیر جهان فرهنگ بکار می رفت، به همه روشن و برملا می گردد. (...)

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Les-nouveaux-modes-d-acces-a-la-culture

تاریخ نشر 27/02/2017

قسمت بالایی صفحه