صنوف دروس آمادگی کانکور جهت شمولیت در پوهنتون [fr]

موَسسه"اَفرَن" با پشتیبانی سفارت فرانسه برای ایجاد سهولت، خاصتاً به متعلمین اناث، جهت پیگیری کورس های دورس آمادگی کانکور شمولیت در موَسسات تحصیلات عالی را در شهرهای جلال آباد، چاریکار و در ولسوالی ورس ترتیب می دهد.

در افغانستان شرط شمولیت در پوهنتون ها وابسته است به موَفقیت در امتحانات کانکور سرتاسری در کشور. امتحانات کانکور دارای 160 سوال چهار جوابه بوده و دربرگیرنده محتویات سه سال تعلیمات ثانوی می باشد.

با حمایتِ مالی سفارت فرانسه، موَسسه "اَفرَن" برای دومین سال متوالی سیمینارها آموزشی یا کورس های دروس آمادگی کانکور را در شهرهای چاریکار، جلال آباد و در ولسوالی ورس ولایت بامیان دایر کرد.

جهت مطابقت بهتر با واقعیت های محل، سیمینارهای تعلیمی تدوین یافته بوسیلهَ انجمن "اَفرَن" در ولایات مختلف کشور چوکات بندی یکسان ندارد. عملاً نظر به ساحات فعالیت ها، روند سال تعلیمی و واقعیت های اجتماعی دارای عین شکل و روال نیست.

بدین منوال در جلال آباد و چاریکار برنامه تعلیمی فقط متوجه شاگردان اناث می باشد، زیرا آنها برعکس شاگردان ذکور برای مستفید شدن از کورس های خصوصی آمادگی آزمون کانکور به مشکل به شهر رفته می توانند.

در جلال آباد، 152 تن از متعلمین جوان اناث طی 11 هفته، 128 ساعت درسی را تحت رهنمایی استادان فاکولته تعلیم و تربیه ننگرهار، درمضامین فیزیک، کیمیا، بیولوژی، ریاضیات و زبان های دری و پشتو تعقیب نمودند.

در چاریکار، اینبار 113 تن از متعلمین جوان اناث طی 4 هفته، 124 ساعت درسی مربوط به تدریس عین مضامین فوق الذکر را تحت رهنمایی استادان انستیتیوت پیداگوژی ولایت پروان، پیگیری نمودند.

در ولسوالی ورس ولایت بامیان، متعلمین نظر به مشکلات فصل سرد و طولانی زمستان برای دخول در نصاب تحصیلات عالی با مشقت بیشتر روبرو هستند. در اثراین چنین فصلی، زمان مسدود بودن مکاتب در ورس نسبت به دیگر مناطق طولانی تر بوده و سال تعلیمی 3 ماه کوتاه تر است. فلهذآ موَسسه "اَفرَن" در آنجا یک دوره آموزشی مکمل 3 ماهه را به 300 تن از شاگردان (متشکل از 150 پسر و 150 دختر) در چهار مرکز مختلف (با داشتن 75 متعلم در هر مرکز) انسجام می دهد. در هر مرکز تعلیمی متعلمین و استادان (ذوات اخیر از پوهنتون بامیان تشریف می آورند) کاملاً از جانب مردم محل اعاشه و اباته می شوند.

نظر به ساحات عملکرد، شاگردان امتحانات کانکور را در جریانِ یک سال (ورس) سپری می کنند و یا اندی قبل گذشتانده اند (چاریکار و جلال آباد). بهرصورت، موَسسه "اَفرَن" از اشتراکِ شاگردان و سهمگیری فعال اشتراک کنندگان (یعنی پوهنتون ها و مردم محل) خیلی خوشنود است و افتخار دارد. بالاخره انجمن به انتظار نتایج امتحانات کانکور بوده تا با انجام یک ارزیابی از موَفقیت برنامه متذکره اطمینان حاصل نماید.

تاریخ نشر 12/02/2015

قسمت بالایی صفحه