صنایع فرهنگی – جلسهء نخستین کُمیتهء راهبردی درمورد صنایع فرهنگی و نوآوری برای صادرات (پاریس، ۲۳ می ۲۰۱۸ / ۲ جوزا ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲۳ می ۲۰۱۸ میلادی (۲ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، درچوکات راهبرد حکومت فرانسه درعرصهء تجارت خارجی، جلسهء نخستین کُمیتهء راهبردی درمورد صنایع فرهنگی و نوآوری برای صادرات را با حضورداشت متحدکننده آن، آقای ژان – نوئل ترون، رئیس عمومی و ناظم "ساسِم" – (انجمن مولفین، آهنگسازان و ناشرین هنر موسیقی) و آقای مارتین اژداری، رئیس عمومی رسانه ها و صنایع فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه دایر نمود.

در این جلسه بیش از چهل شخصیت وابسته به سکتور خصوصی تمام رشته های فرهنگی (یعنی، رسانه، سینما، کتاب، موسیقی، بازی ویدیویی، مهندسی و غیره)، جهت تبادل نظریات دربارهء تعاملات اقتصادی صنایع فرهنگی و نوآوری و ظرفیت های صادراتی آن، اشتراک ورزیدند و دورهم جمع شدند. صنایع فرهنگی و نوآوری که در تقاطع دیپلوماسی های اقتصادی و نفوذی، و در قلب تعاملات دیجیتالی قرار دارد، اکنون یک سکتور کَلیدی اقتصاد فرانسه محسوب می گردد که توانمندی اش بسطح بین المللی عمده و چشمگیر است.

در اخیر نشست و در جمع بندی گفتمان ها، جمیع اشتراک کنندگان فیصله و توافق نمودند تا در تقویهء ابزارء سنجش وزن اقتصادی و توانمندی جاذبیتی ای که با صنایع فرهنگی و نوآوری بوجود می آید، در یک گفتگو و تفاهمی همه جانبه میان متصدیان و نهادهای کمک کننده به صادرات، جهت بسر رسانیدن عملیات مشترک، و همچنان به تأثیرگذاری این سکتور در سیاست امداد به انکشاف، بخصوص درچوکات تطبیق پلان "لسان فرانسوی و حاکمیت بر چندین لسان"، سعی و تقلا همگانی بخرچ دهند.

به شبکهء فرهنگی و همکاری وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه صدر اولویت سهمگیری به مأموریت مذکور تفویض می گردد، و از این شبکه بواسطهء بسیج مشاورین متخصص و دخیل ساختن همه بخش های خدمات فرهنگی و اقتصادی، توقع می رود تا اقدامات اش را در راستای تحکیم صادرات تقویت بخشد.

PNG

جهت دریافت معلومات بیشتر در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/industries-culturelles-reunion-du-premier-comite-strategique-sur-les-industries

تاریخ نشر 27/05/2018

قسمت بالایی صفحه