صخت عامه

سفارت فرانسه در افغانستان متعهد به بازسازی سیستم صحی کشور در کنار دولت افغانستان میباشد.

تلاش کشور فرانسه در زمینه آموزش متخصصین صحی و در زمینه بازسازی سیستم بانک خون متمرکز شده است.

آموزش

آموزش متخصصین صحی در سطح شفاخانه های مربوط به پوهنتونها و فاکولته های طب و فارمسی کابل در نظر گرفته شده است.
اجرات در دست اجرا چنین میباشند:

  • فاکولته فارمسی: تجهیز دوباره لابراتوارهای کارهای عملی، بازنگری در نصاب تحصیلی، ترتیب ستاژها در شفاخانه ها برای محصلین
  • کمک به برخی از شفاخانه های مربوط به پوهنتونها: اورولوژی یا شناخت مجاری ادرار، جراحی اعصاب، گوش وحلق و بینی و طب اطفال
  • آموزش در اداره برای مدیران شفاخانه ها

انستیتوت طبی فرانسه در کابل

سفارت فرانسه به یک باب شفاخانه اختصاص یافته برای جراحی اطفال که بتازگی به ابتکار موسسه غیر دولتی فرانسوی بنام کودکان افغان-رشته امید با مساعی مشترک بنیاد آغا خان ایجاد گردیده است، یاری میرساند.

این انستیتوت طبی که کشور فرانسه برای آموزش بخشی از کارمندان طبی آن کمک میکند، در آوریل سال 2006 بوسیله رییس جمهور کرزی با همراهی خانم برنادت شیراک و آغا خان افتتاح گردید.

انتقال خون

کشور فرانسه 8 میلیون یورو را در مدت 4 سال به احیا بانک خون کابل و چهار شهر اصلی کشور اختصاص میدهد. ایمنی انتقال خون آزمایش متداوم و شرایط نگهداری مطلوب را اجباری میسازد. پروژه به همین دلیل لابراتوار مرکزی کابل و لابراتوارهای بزرگترین شفاخانه نسایی و ولادی و شفاخانه بیماریهای عفونی کابل را نیز شامل میشود. چنین سیستم بانک خونی دیگر در افغانستان موجود نبود.

امکانات به کاربرده شده

ماهرین محیط شفاخانه ای و پوهنتونی فرانسوی بطور متداول و به روش مستمر به شفاخانه ها و فاکولته های مورد حمایت برای کار با همتایان افغان خویش میروند.

ضمنا متخصصین جوان افغان بطور متداوم به شفاخانه ها و فاکولته های فرانسوی برای انجام دادن ستاژها و یا شرکت در جلسات مختلف درس دعوت میشوند.

در نهایت دستیار تخنیکی، داکتر صحت عامه در گروپهای کاری مختلف وزارت صحت شرکت دارد.

تاریخ نشر 01/11/2006

قسمت بالایی صفحه