صحراء غربی – فرانسه از اعلام کشور مراکش مبنی بر خروج یکطرفه قوه از ساحهء گِرگِرات استقبال می کند (۲۶ فبروری ۲۰۱۷ / ۸ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه از اعلام کشور مراکش بروز یکشنبه ۲۶ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۸ حوت ۱۳۹۵ مبنی برخروج یکطرفه نیرو ازساحهء گِرگِرات استقبال می کند. این تصمیم در راستای تأمین نظم و آرامش و با مدنظر گرفتن منافع منطقه، یک حرکت مهمی محسوب می گردد.

فرانسه از تمام جوانب درگیر معضل می خواهد تا در مطابقت با توافقات آتش بس، افراد مسلح حاضر در همین منطقه را بدون قید و شرط و فوراً خارج نموده، و بدین ترتیب احساس و ادأی مسئولیت نمایند.

فرانسه بر پشتیبانی اش از تلاش و تکاپو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، برای رسیدن به یک راه حل عادلانه، دوامدار و مشترکاً وضع شده درمورد صحراء غربی، در احترام و تطابق با قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، مجدداً تأکید می ورزد. فرانسه معتقد است که جهت اختتام این مناقشه، ارائه پلان خود ارادیت از سوی کشور مراکش در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ هجری شمسی)، یک بنیاد جدی و معتبر بحساب می آید.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/evenements/article/sahara-occidental-la-france-salue-l-annonce-par-le-maroc-d-un-retrait

تاریخ نشر 27/02/2017

قسمت بالایی صفحه