صحت – صندوق وجهی جهانی مبارزه با امراض ایدز، سل و ملاریا – ارزیابی "ابتکار %۵" طی سالیان ۲۰۱۱ – ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۰ – ۱۳۹۵ هجری شمسی) – (پاریس ، ۳۰ جنوری ۲۰۱۸ / ۱۰ دلو ۱۳۹۶)

آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، صبح روز سه شنبه ۳۰ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، جلسهء تسلیم دهی عامه ارزیابی راهبردی بنام "ابتکار %۵" () در طول سالیان ۲۰۱۱ – ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۰ – ۱۳۹۵ هجری شمسی) را گشود.

JPEG

جمهوری فرانسه که دومین کشور کمک کننده صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز، سل و ملاریا بشمار می آید، در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) در قبال پاسخگویی به تقاضاها درعرصهء کارشناسی تخنیکی ممالک فرانسوی زبان و بهره مند از تمویل های مالی صندوق وجهی، تعهد سپرد. ممالک مذکور در آن زمان از مشکلات پیهم جهت دسترسی به منابع صندوق وجهی و یا در تأمین تعمیل امداد مالی کسب شده، رنج برده شکوه داشتند. معهذأ، ما تصمیم گرفتیم تا %۵ سهم مان را به حمایت از برنامه ریزی رویکارها، تطبیق آن، و از ارزیابی تمویل های اعطأ شده، جهت تحکیم کارآیی و تأثیرات صحی آن، اختصاص دهیم.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بعد از گذشت هفت سال از اجراآت لازمه، خواست تا این انتظامات را با شریک ساختن متصدی اش بنام "کارشناسی فرانسه –ایکسپِرتیز فرانس"، صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز، سل و ملاریا، وزارت های مسئول صحت و تحقیقات، وکلای شورای ملی و شرکای متعهد در امر مبارزه با امراض واگیر، منجمله جامعهء مدنی، مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد.

JPEG

ارزیابی انجام یافته، انسجام و یکپارچگی این ابتکار و موثریت اش را در تحکیم ساختارهای صحی ممالک مستفید خاطر نشان می سازد. این ارزیابی بر مبنی تشخیص و تعیین حدود و ثغور انتظامات مذکور، چندین سفارش و توصیه را برای ابقای آن طی سال های آینده، مرقوم می دارد.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت بهبود کاربرد این انتظامات بدیع همکاری بین المللی، و آنهم در تماس و ارتباط با جمیع شرکای اش، بر سفارشات و توصیه های مذکور اتکا خواهد ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-l-education/article/sante-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme

تاریخ نشر 05/02/2018

قسمت بالایی صفحه