صحت – روز جهانی مبارزه علیه مرض ملاریا (۲۵ اپریل ۲۰۱۹ / ۵ ثور ۱۳۹۸)

درحالیکه طی سالیان ۲۰۱۰ – ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۸۹ – ۱۳۹۶ هجری شمسی) واقعات مصاب به مرض ملاریا به %۱۸ فروکش کرده بود، ولی از سه سال بدینسو، پیشرفت در راستای مبارزه علیه این مرض مهلک با ثبت و درج ۵۹ واقعهء ابتلا به مرض ملاریا در ۰۰۰ ۱ باشنده راکد مانده است. همه ساله، مرض ملاریا هنوزهم باعث جان باختن دستکم ۰۰۰ ۴۳۵ انسان می گردد، و بیش از %۹۰ این مرگ و میرها از بابت مرض کشنده مذکور در قارهء افریقا رُخ می دهد. ده کشور جنوب صحرای افریقا واقعات ابتلا به مرض ملاریا را در خود تمرکز می دهد، و از آنجمله %۲۵ اینگونه واقعات صحی در نایجریا و %۱۱ در جمهوری دیموکراتیک کانگو بوقوع می پیوندد.

JPEG

جمهوری فرانسه در مقابل چنین چالشی و مطابق به تعهدات اش در راستای تحقق اهداف انکشاف پایدار، قاطعیت خویش را در عملکرد علیه مرض مزمن ملاریا مجدداً تأیید می کند.

- جمهوری فرانسه بتاریخ ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۸ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی) میزبان کنفرانس تشکیل دوبارهء منابع صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه ایدز/سیدا، سِل و ملاریا در شهر لیون خواهد بود، و شرکای رسمی و خصوصی خویش را در قبال برنامه ریزی برای سال های ۲۰۲۰ – ۲۰۲۲ میلادی (۱۳۹۹ – ۱۴۰۱ هجری شمسی) که بایست به هزینهء ۱۴ میلیارد دالر امریکایی بالغ گردد، بسیج می سازد.

- جمهوری فرانسه دومین مرجع تمویل کننده صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه ایدز/سیدا، سِل و ملاریا بوده، و از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بدینسو، مبلغ بیش از ۱۱،۴ میلیارد دالر امریکایی را به تطبیق برنامه های مبارزه علیه مرض ملاریا در دستکم صد کشور جهان اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، صندوق وجهی جهانی خاصتاً ۱۹۷ میلیون روپرده طبی ضد پشه ملاریا را توزیع و ۱۰۸ میلیون واقعهء مصاب به این مرض را تداوی کرد.

- جمهوری فرانسه عضو موسس و نخستین مرجع تمویل کننده نهاد "یونایتِد" است، و رویکارهای این نهاد برای مبارزه علیه مرض ملاریا در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) به مبلغ ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی خواهد رسید. فعالیت های مذکور خاصتاً بر معالجه وقایوی، واکسین ها، محافظت از عوامل و ناقلین این مرض و تقویهء تشخیص و مداوا تمرکز دارد.

- جمهوری فرانسه بذریعهء ابتکاری مسمأ به "%۵" در تقویهء ظرفیت های کشورهای فرانسوی زبان، و در حمایه از تمویل های مالی صندوق وجهی جهانی سهم می گیرد، و از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) بدینسو، بیش از ۳،۵ میلیون یورو را از ورای مأموریت های معاونت تخنیکی، رویکارهای طویل المدت و تمویل مالی رویکارهای تحقیقات عملیاتی مبذول داشته است. آژانس انکشافی فرانسه –"ای.اف.دی."، صنایع دواسازی، جامعهء مدنی و تحقیق نیز بنوبهء خود در بسیج کشورمان سهیم است.

JPEG

جمهوری فرانسه اکنون از رویدادی موسوم به "رول بِک ملاریا" که یک مشارکت جهانی مبارزه علیه مرض ملاریا محسوب می گردد، و مسئولین خدمات عامه و جامعهء مدنی را گردهم می آورد، در شهر پاریس استقبال و پذیرایی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/sante-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-25-04-19

تاریخ نشر 05/05/2019

قسمت بالایی صفحه