صحت – روز جهانی مبارزه علیه مرض ملاریا (۲۵ اپریل ۲۰۱۸ / ۵ ثور ۱۳۹۷)

سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.)، درحالیکه آمار مرگ و میر از بابت مرض ملاریا بین سالیان ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ هجری شمسی) %۶۰ فروکش کرده بود، و معهذأ این تنزیل زمینهء جلوگیری از مرگ هفت میلیون انسان را فراهم ساخت، درمورد رکود پیشرفت در راستای مبارزه با این مرض واگیر هشدار می دهد.

JPEG

در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، ۲۱۶ میلیون واقعهء ابتلا به مرض ملاریا مرقوم و محتوم گردید. به عبارت دیگر رقم مذکور، ۵ میلیون مورد مصاب به این مرض مهلک را نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) بیشتر و اضافه نشان می دهد – در آن سال، مرض ملاریا باعث جان باختن ۰۰۰ ۴۴۵ تن گردید که %۹۱ این مرگ و میرها در قارهء افریقا رُخ داد.

جمهوری فرانسه مطابق با تعهدات اش به نفع انکشاف پایدار، عملاً در قبال مجادله علیه مرض ملاریا جد و جهد می ورزد.

کشورمان دومین تمویل کننده صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز، سِل و ملاریا است. با سرمایه گذاری بیش از ۱،۹ میلیارد دالر در برنامه های مبارزه با مرض مزمن ملاریا از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بدینسو در بیش از ۱۰۰ کشور جهان، زمینهء توزیع ۷۹۵ میلیون روپرده ضد پشه ملاریا و عرضهء خدمات معالجوی به ۶۶۸ میلیون مریض ملاریا مساعد گردید. بدین ترتیب، میزان مرگ و میر در کشورهای مستفید از این امداد، به %۵۰ کاهش یافت.

JPEG

جمهوری فرانسه عضو موسس و اولین تمویل کننده "یونایتِد" نیز است که مبلغ ۲۲۵ میلیون دالر را به فعالیت های وقایوی، تشخیص و تداوی مرض ملاریا اختصاص می دهد. سازمان مذکور بخصوص در رویکاری مبتنی بر ارزیابی موثریت یک معالجه وقایوی حین فصل بارندگی ها بالای اطفال کمتر از پنج سال عمر، مبلغ ۶۸ میلیون دالر را سرمایه گذاری کرده است. این رویکار بین سالیان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ هجری شمسی)، باعث اجتناب از ۱۰ میلیون مورد ابتلا به ملاریا و ۰۰۰ ۶۰ واقعهء مرگ گردید. با گسترش و پوشش اعظمی این تداوی وقایوی، تا سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی) می توان از ۱۸ میلیون واقعهء مصاب به مرض ملاریا احتراز کرد، و بدینگونه زندگی بیش از ۰۰۰ ۱۰۰ انسان را نجات داد.

بالاخره، جمهوری فرانسه بذریعهء ابتکار "%۵" تحکیم ظرفیت های کشورهای فرانسوی زبان در حمایه از تمویل های مالی صندوق وجهی جهانی که از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) بدینسو از سوی متصدی وزارت اروپا و امور خارجه و نهاد "ایکسپرتیز فرانس" (کارشناسی فرانسه) تطبیق می گردد، نیز مبلغ بیش از ۱۴ میلیون یورو را از ورای مأموریت های معاونت تخنیکی، رویکارهای طویل المدت و تمویل مالی رویکارهای تحقیقات عملیاتی هزینه کرده، می پردازد.

آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.)، صنایع دواسازی، جامعهء مدنی و تحقیق بنوبه خود در بسیج کشورمان هم سهیم استند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/sante-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-25-04-18

تاریخ نشر 03/05/2018

قسمت بالایی صفحه