صحت جهانی – انتخاب خانم ماریزول توورِن بحیث رئیسهء شورای اداری آژانس"یونایتِد" - (۲۰ جون ۲۰۱۹ / ۳۰ جوزا ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه از تقرری مورخ ۲۰ جون ۲۰۱۹ میلادی (۳۰ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) خانم ماریزول توورِن بحیث رئیسهء شورای اداری آژانس"یونایتِد" برای یک دورهء سه ساله مأموریت، البته بعد از انتخاب موصوفه با کسب ارأی مطلق اعضای شورای اداری، استقبال و قدردانی می کند.

PNG

خانم ماریزول توورِن آژانس"یونایتِد" را از تجارب بزرگ و گسترده خویش، بخصوص از تجارب حصوله در وزارتخانه ها و از تعهداش دربخش صحت، مستفید خواهد گردانید.

جمهوری فرانسه که با هزینهء ۱،۷ میلیارد دالر از سال ۲۰۰۷ میلادی (سال ۱۳۸۶ هجری شمسی) بدینسو، کشور بنیانگذار و نخستین تمویل کنندهء آژانس"یونایتِد" بشمار می آید، متعهد به حمایت از این آژانس مبتدع درعرصهء صحت جهانی است. آژانس مزبورعلیهذأ جهت دریافت وسایل پیشگیری، تشخیص و علاج سریعتر، موثرتر و با هزینهء کمتر امراض وی.آی.اچ/سیدا یا ایدز، سِل و ملاریا، و همچنان برای بهبود دسترسی به تشخیص و تداوی عفونت های جانبی در پیوند با مرض وی.آی.اچ./سیدا یا ایدز سرمایه گذاری می کند. آژانس"یونایتِد" بدین منظور یک عملکرد شناخته شده ای را در راستای تعمیم اهداف انکشاف پایدار مختص به صحت که مبین یکی از اولویت های عمده سیاست انکشاف جمهوری فرانسه نیز است، به پیش می برد.

PNG

نقش آژانس"یونایتِد" برای دخالت های وظیفوی و کارکردهای صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض سیدا/ایدز، سِل و ملاریا که جمهوری فرانسه میزبان کنفرانس آینده تشکیل مجدد منابع این صندوق وجهی بتاریخ ۹ و ۱۰ اکتوبر سال جاری میلادی (۱۷ و ۱۸ میزان سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر لیون خواهد بود، مکمله و سرنوشت ساز محسوب می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/la-france-acteur-majeur-en-sante-mondiale/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/sante-mondiale-prise-de-fonction-de-marisol-touraine-comme-presidente-du

تاریخ نشر 25/06/2019

قسمت بالایی صفحه