صحت – آغاز کارزار بازسازی صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز/سیدا، سِل و ملاریا (پاریس، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۱ سنبله ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه و خانم اَنیِیس بوزین، وزیر همبستگی ها و صحت جمهوری فرانسه از ارائه و معرفی گزارش نتایج سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز/سیدا، سِل و ملاریا بواسطهء آقای پِتِر ساند، رئیس اجرائیه صندوق وجهی جهانی، در مقر وزارت امور خارجه فرانسه – "کیِ دورسیِ" پذیرایی و میزبانی نمودند. آقای شارل گومی، سفیر جمهوری ساحل عاج مقیم جمهوری فرانسه و معلمه حکیمه هیمیش، رئیسهء انجمن غیر حکومتی بنام "ائتلاف بیشتر" نیز در این گردهمایی سخنرانی نمودند. جلسه متذکره از جانب خانم ستِفَنی سیدوو، سفیر مسئول مسائل صحی جهان نظارت و حکمیت می گردید.

JPEG

قبل از آغاز جلسه مختص به معرفی و تصریح گزارش، صحنهء بسیج سکتور خصوصی که از سوی سازمانی موسوم به "رِد" و در مشارکت با شورای فرانسوی سرمایه گذاران در قارهء افریقا و "سالسفورس فرانس" به هدف تحریض و تشویق روئسای شرکت های فرانسوی و بین المللی به سرمایه گذاری در بخش صحت جهانی، مشترکاً دایر گردید. یادآور باید شد که آقای بونو موسس سازمان "رِد" است.

JPEG

رویداد مذکور تحت قیمومیت عالی رئیس جمهوری فرانسه قرار داشت و آغازگر امور آمادگیری های ششمین کنفرانس بازسازی منابع صندوق وجهی جهانی است که جهت جمع آوری تمویل مالی عامه و خصوصی ضروری برای پیگیری مأموریت این صندوق جهانی در راستای مبارزه با امراض همه گیر برای مقطع برنامه ریزی سال های ۲۰۲۰ – ۲۰۲۲ میلادی (۱۳۹۹ – ۱۴۰۱ هجری شمسی)، بتاریخ ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۸ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی) در شهر لیون فرانسه برگزار خواهد شد. امراض ایدز/سیدا، سِل و ملاریا هنوز تهدیدات عمده ای به صحت جهانی محسوب می گردد. جهت اجتناب از بروز چنین امراض واگیر مدهش و پخش سرسام آور اشکال مقاوم امراضی چون سِل و ملاریا، بسیج منابع مالی کافی امر الزامی بشمار می رود.

JPEG

اتخاذ تصمیم به پذیرایی و میزبانی از کنفرانس مذکور، تعهد و پابندی تاریخی فرانسه را درقبال صحت جهانی دوباره تأیید می کند. جمهوری فرانسه با اشتراک در ایجاد ساختار نوآوری که همین صندوق وجهی جهانی است، از آغاز سالیان ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ هجری شمسی) در صف اول بسیج بین المللی قرار داشت. این کشور درچوکات سیاست تطبیق اهداف انکشاف پایدار خویش، با اعطأی ۲،۴ میلیارد یورو، دومین تمویل کننده تاریخی صندوق وجهی جهانی است. صندوق وجهی جهانی اکنون در بیش از ۱۰۰ کشوری در حال انکشاف دخالت می ورزد، %۵۷ تمویل مالی جهانی مبارزه علیه مرض ملاریا، %۲۰ کمک مالی مجادله علیه مرض ایدز/سیدا و %۶۵ سهم مالی اقدامات لازمه طبی علیه مرض سِل را بدوش دارد ؛ بدینگونه، زمینهء پیشرفت استثنأیی در امور دسترسی به تداوی و جلوگیری از امراض واگیر مساعد شده است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/sante-lancement-de-la-campagne-de-reconstitution-du-fonds-mondial-de-lutte

تاریخ نشر 16/09/2018

قسمت بالایی صفحه