صحبت درمورد صحت روانی با آقای ژان وانیهِ، انسانگرای کانادایی

بروز پنجشنبه ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۶ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، سازمان ملل متحد درهای اش را بروی معضل شکنندگی گشود. فرانسه و شرکای اش بدور آقای ژان وانیهِ، متعهد به انجام جر و بحث درمورد صحت روانی گردیدند.

PNG

فرانسه همراه با بلژیک، کانادا، بحرین، سازمان جهانی صحت، سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان و شهر نیویارک، جهت آگهی دهی همگانی دربارهء معضلات وابسته با صحت روانی و تغییر درک و فهم، و دیدگاه ها درمورد معلولین و معیوبینی که از اعمال تبعیض رنج می برند، بذریعهء ارائه فیلمی تحت عنوان " ژان وانیهِ : تقدیس عطوفت و محبت"، باهم شریک شدند.

از هر ۴ نفر در دنیا ۱ تن از اختلالات روانی رنج می برد. در کشورهای دارای عواید بالا میان %۳۵ و %۵۰ این چنین اشخاص مریض از عرضهء خدمات معالجوی مناسب و لازمه مستفید نمی شوند ؛ این آمار و شخصه ها در کشورهای با عواید متوسط و پائین به %۷۶ تا %۸۵ افزایش می یابد.

PNG

ما امیدواریم تا از ورای این رویداد مان، جهت درمیان گذاشتن معضلات صحت روانی بواسطهء تحقیق، پیشگیری، تعلیم و تربیه و آگهی دهی، خودرا بسیج سازیم. ما، با حضورداشت یک پَنِل متنوع متشکل از سازمان جهانی صحت، شهر نیویارک و خانم فرِدِریک بُدو، کارگردان فیلم مذکور، مسائل مربوط به بسیج شهروندی، سیاست های عامه تطبیق شده و یا هم تحقیق برای پیشرفت در تداوی این امراض روانی را مطمح بحث و مداقه قرار دادیم.

JPEG

پَنِل فوق با اِکران فیلم بنامی "ژان وانیهِ : تقدیس عطوفت و محبت"، این مستند کارگردانی شده از سوی خانم فِردِریک بُدو از رویکار تصور (http://www.leprojetimagine.com/) که ماجرای آقای ژان وانیهِ، انسانگرای کانادایی را روایت می کند، دنبال گردید. آقای ژان وانیهِ یک فِدِراسیون مختص به اشخاصیکه از معلولیت روانی رنج می برند، بنام "ارش" – (کشتی) را در سال ۱۹۶۴ میلادی (۱۳۴۳ هجری شمسی) بنیان گذاشت. وانیهِ انسانگرا با تثبیت و نشان دادن چگونگی و شیوهء امداد رسانی به آنانیکه از معلولیت روانی و نقص عصبی رنج و زجر می کشند، حامل یک پیام امید است ؛ آنچه از تحمیل این تبعیض بدر می آید، نه تنها به اشخاص ذیدخل تکلیف مدد می رساند، بل به خود مان نیز کمک می کند.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://onu.delegfrance.org/Parlons-sante-mentale-avec-Jean-Vanier

تاریخ نشر 30/10/2018

قسمت بالایی صفحه