صحبت با وزیر جدید امور خارجه افغانستان [fr]

بتاریخ اول فبروری 2015 مطابق 12 دلو 1393، آقای صلاح الدین ربانی وزیر جدید امور خارجه افغانستان سفیر فرانسه را بحضور پذیرفت.

طی این ملاقات و گفتگوی که یکروز قبل از مراسم حلف وفاداری آقای ربانی صورت گرفت، سفیر فرانسه به وزیر جدید امور خارجه افغانستان پیام تبریکیه همتای فرانسوی اش آقای لوران فابیوس را تقدیم نمود. در این ملاقات مساَله انقضای قریب الوقوع ماَموریت های بین المللی و منطقوی در قبال معضل افغانستان مطمح بحث قرار گرفت. یک گفتمانِ عمومی دربارهءمعاملات عمده دوجانبه، در پرتو معاهدهءدوستی و همکاری که میان فرانسه و افغانستان در سال 2012 عقد گردید و منتج به مشخص ساختن اولویت های همکاری ما را برای بیست سال آینده شد، صورت پذیرفت.

تاریخ نشر 09/02/2015

قسمت بالایی صفحه