شیوه های رأی دهی در انتخابات پارلمانی برای فرانسوییان مقیم خارج : چه امری تغییر خواهد پذیرفت ؟

آیا رأی دهی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ بوسیلهء شبکهء انتِرنِت امکان دارد ؟

تصمیم اتخاذ گردید مبنی براینکه طی انتخابات پارلمانی ماه جون ۲۰۱۷ در رابطه با رأی دهندگان ثبت نام شده در یازده حوزه انتخاباتی خارج ازکشور، از مراجعه به رأی برقی خود داری بعمل آید.

این تصمیم نظر به موجودیت سطح بلند تهدید حملات سایبری که می تواند روند رآی برقی را متأثر و مختل سازد، اتخاذ گردید.

JPEG

چگونه در انتخابات آینده پارلمانی می توان از خارج اشتراک ورزیده و رأی داد ؟

با حمایت شبکهء قونسلی فرانسه هر کوشش و کار ممکنه در راستای ایجاد سهولت برای اشتراک رأی دهندگان انجام خواهد پذیرفت :

- دفاتر رأی دهی در خارج از کشور باز خواهد بود و این دفاتر در همان محلاتی قرار دارد که از آنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری استفاده می گردد ؛

- دور مأموریت های جدید قونسلی جهت جمع آوری وکالت نامه های انتخاباتی تنظیم خواهد گردید ؛

- آخرین معیاد ثبت نام برای رأی دهی بوسیلهء وکالت شخص ثانی معتمد و تصدیق شده به تعویق خواهد افتاد. طی چند روز آینده زمان آن مشخص خواهد شد.

JPEG

آیا این امر تغییری در انتخابات ریاست جمهوری وارد می نماید ؟

نخیر. قانون، استعمال رأی برقی را در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی ننموده است.

در انتخابات ریاست جمهوری، شیوه های رأی دهی برای فرانسوییان مقیم در خارج از کشور، عین طرزالعمل های است که اتباع فرانسوی مقیم در فرانسه دنبال می نمایند :

- رأی دهی منحصر به فرد ؛

- رأی دهی بذریعهء وکالت نامه انتخاباتی.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/modalites-de-vote-aux-elections-legislatives-pour-les-francais-de-l-etranger-qu

تاریخ نشر 19/03/2017

قسمت بالایی صفحه