شورای قونسلی موَرخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ مطابق به ۱۹ عقرب ۱۳۹۴ [fr]

صورت جلسهء شورای قونسلی موَرخ ۱۰/۱۱/۲۰۱۵ - ۱۹/۰۸/۱۳۹۴

لطفاً ضمیمه این پیام، صورت جلسهء شورای قونسلی موَرخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ مطابق به ۱۹ عقرب ۱۳۹۴ را دریافت بدارید :

PDF - 316.8 kb
(PDF - 316.8 kb)

تاریخ نشر 17/01/2016

قسمت بالایی صفحه