شورای دفاع - دفاع، امور داخلی و امنیتی، عدالت، ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ / اول میزان ۱۳۹۵

فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، جلسهء شورای دفاع و امنیت ملی را جهت ارزیابی تدابیر مربوط به حفاظت و یتاقت در مقابل دهشت افگنی و مبارزه علیه "داعش" دایر نمود.

JPEG

شورای مذکور تدابیر اتخاذ شده در قبال امر جلوگیری در تطابق با حالت تهدید و خطر موجوده را مورد بحث و تفتیش قرار داد.

شورای دفاع، وخامت اوضاع در کشور سوریه را در جلسه متذکره مطرح ساخت و از نظر گذراند.

رئیس جمهور فرانسه، استعجالیت اقدام عملی جامعهء بین المللی را در اسرع وقت، جهت اجتناب از تجزیه شدن این کشور و ختم زجر و عذاب مردم اش، خاطر نشان کرد. موصوف الزامیت دست یافتن به یک آتش بس، اجازه سریع رساندن امداد بشردوستانه، از سرگیری مذاکرات در قبال جستجوی راه حل سیاسی به منازعه و اعمال تحریم بر کارگیری از اسلحهء کیمیایی را یادآور شد.

برعلاوه، شورای مذکور از جریان تحول رویدادها در پیوند با بحران انتخابات در کشور گابون و با خشونت های سیاسی در جمهوری دموکراتیک کُنگو، معلومات و آگاهی حاصل نمود.

جهت دریافت معلومات بیشتر : http://www.elysee.fr/photos/conseil-de-defense-10/

تاریخ نشر 25/09/2016

قسمت بالایی صفحه