شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۲۳۴۷ را درمورد حفاظت از میراث فرهنگی واقع در ساحات تحت جنگ تصویب نمود. این قطعنامه از سوی کشورهای فرانسه و ایتالیا ارائه و دفاع گردیده بود.

بروز جمعه ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ (۴ حمل ۱۳۹۶)، خانم اودریِ آزولیِ، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه رویکار قطعنامه ای را که از سوی فرانسه و ایتالیا درمورد حفاظت از میراث فرهنگی واقع در ساحات تحت درگیری های مسلحانه ارائه و دفاع گردیده بود، به شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویارک معرفی نمود.

JPEG


شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار در حضورداشت رئیسه عمومی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) یک قطعنامه ای را که بدون محدودیت جغرافیایی و برای نوع تهدیدات مختلف (نابودی، سرقت و یغما، قاچاق) کاملاً به محافظت از میراث تاریخی واقع در ساحات تحت جنگ اختصاص یافته است، وضع و تصویب نمود.

تخریب میراث فرهنگی طی درگیری های مسلحانه، منجر به محو و نابودی حافظه و خاطرات مردمی می گردد که از قبل درد زجر و عذاب را در رگ و پوست شان حس نموده اند. این امر یک تعامل اصلی امنیت نیز بشمار می آید.

PNG

قطعنامه شماره ۲۳۴۷ شورای امنیت بُعد ضد دهشت افگنی مانند تمام زوایا دیگر قضیه را تحت پوشش خود قرار داده و حاوی توصیه های عملیاتی دقیقی است که نظم و ساختار بین المللی محافظت از میراث تاریخی را بهبود می بخشد.

این امر یک گامی مهمی بحساب می آید، زیرا جامعهء جهانی را وادار به یادآوری از تعاملات عمده ای می کند که در پیوند با محافظت از میراث فرهنگی قرار دارد ؛ میراث مذکور مال واقعی مشترک بشر بوده و مسئولیت تحفظ اش بر عهدهء جامعهء جهانی است.

PNG

قطعنامه متذکره به دنبال "کنفرانس بین المللی ابوظبی دربارهء محافظت از میراث فرهنگی در معرض خطر نابودی" مورخ ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ (قوس و جدی ۱۳۹۵) که تحت قیمومیت رئیس جمهور فرانسه و رهنمایی آقای جَک لانگ، از سوی فرانسه و امارات متحده عربی انسجام یافته بود، صورت پذیرفت. این قطعنامه بخصوص دو دستآورد اصلی عملیاتی کنفرانس ابوظبی را بدینگونه دوباره تسجیل می نماید : ایجاد صندوق وجهی بین المللی و تنظیم یک شبکهء پناهگاه ها برای آثار فرهنگی تحت تهدید.

وضع و تصویب این متن بنیانگذار با کسب ارأی مطلق، گواه بسیج بودن جامعه جهانی در بُلندترین سطح است. بخصوص که قبولی آن با شریک ساختن سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) و تعداد زیادی دول، از آنجمله ایتالیا معاون خلاق قطعنامه تصویب شده در روز موعود با فرانسه و امارت متحده عربی انجام یافت.

JPEG

جلسهء شورای امنیت سازمان ملل متحد چند روز قبل از نشست وزرأی اطلاعات و فرهنگ هفت کشور بیشتر انکشاف یافته جهان "جی ۷" دایر گردید. نشست وزرأی "جی ۷" بنأ بدعوت کشور ایتالیا بتاریخ ۳۰ و ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ (۱۰ و ۱۱ حمل ۱۳۹۶) در شهر فلورانس برگزار شد و طی آن ضرورت و نیازمندی به حفاظت از میراث باستانی در شرایط جنگ، جهت نگه داشت و انتقال تاریخ و خاطرات بشر، نیز تصریح گردید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/article/adoption-par-le-conseil-de-securite-des-nations-unies-de-la-resolution-2347#

تاریخ نشر 04/04/2017

قسمت بالایی صفحه