شورای امنیت سازمان ملل متحد – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از جلسه مطبوعاتی (۲۵ فبروری ۲۰۱۹ / ۶ حوت ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه در ماه مارچ (حوت/حمل) ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بدوش گرفته، تضمین خواهد نمود.

JPEG

سوال : جمهوری فرانسه سر از روز جمعه اول مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۱۰حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی) ریاست شورای امنیت را بعهده خواهد گرفت. این ریاست دربرگیرندهء چه تعاملاتی خواهد بود، و کدام مسائل را مطمح بررسی و مداقه قرار خواهد داد ؟

جواب : جمهوری فرانسه در ماه مارچ (حوت/حمل) ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بدوش گرفته، تضمین خواهد نمود.

جمهوری فرانسه طی دورهء ریاست اش در رأس شورای امنیت، بر حمایت فعالانه از حفظ صلح، بخصوص در کشور مالی، حل و فصل منازعات و تعهد در راستای تأمین صلح، تقویت دسترسی امداد بشردوستانه و همچنان محافظت از کارکنان امور بشردوستانه که در ساحات خطرناک مصروف ایفای وظیفه اند، رعایت حق بین المللی بشردوستی و یا هم دفاع از زنانی درگیر برخوردهای مسلحانه و اشتراک روزافزون شان در روندهای صلح، تمرکز خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/conseil-de-securite-des-nations-unies-q-r-extrait-du-point-de-presse-25-02-19

تاریخ نشر 26/02/2019

قسمت بالایی صفحه