شورای امنیت سازمان ملل متحد حملهء دهشت افگنانه مورخ ۱۵ آگست ۲۰۱۸ / ۲۴ اسد ۱۳۹۷ را تقبیح می کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد حملهء دهشت افگنانه عصر روز چهارشنبه ۱۵ آگست ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۲۴ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی بر یک مرکز تعلیمی در کابل را که منجر به جانباختن و جراحت برداشتن تعداد کثیر مردم، منجمله کودکان گردید، محکوم می کند.

PNG

شورای امنیت سازمان ملل متحد مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان این واقعهء مرگبار و خونین، و به حکومت افغانستان تقدیم می دارد.

"کودکان یک هدف نیستند !" https://twitter.com/hashtag/NotATarget?src=hash
https://twitter.com/franceonu

تاریخ نشر 16/08/2018

قسمت بالایی صفحه