شورای امنیت – سخنرانی آقای الکسیس لَمِک، معاون نمایندهَ دائیمی فرانسه در سازمان ملل متحد [fr]

JPEG

از سخنرانی های آقایون هیسوم نمایندهَ سرمنشی و یوری فدوتوف مسئول دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل متحد ( ONUDC ) سپاسگزاری کرده و از نطق چند لحظه پیش آقای طنین سفیر افغانستان نیز اظهار امتنان می نمایم و از قبل خودرا شریک متن خطابیه ای که بنام اتحادیه اروپا ایراد خواهد شد، می دانم.

آقای رئیس،

همانطوریکه سرمنشی ملل متحد در گزارش اش خاطر نشان ساخت، افغانستان از یک مرحلهَ سرنوشت ساز تاریخ اش تازه عبور کرد. بعد از یک دورهَ فعالیت های شدید انتخاباتی، پیروزی نخستین انتقال دموکراتیک در تاریخ افغانستان را مبارکباد می گوییم. بنوبهَ خود آرزومندم که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله بزودی به موافقتی جهت تشکیل حکومت وحدت ملی دست یابند.

ایجاد این تیم جدید کاری اهمیت مبرمی است بخاطر رهبری اصلاحاتی که کشور بدان نیاز دارد. ما اولویت های مطرح شده از جانب آقای طنین سفیر افغانستان را خوب یادداشت کردیم : مبارزه علیه فَساد، حکومتداری خوب و تقویهَ ثبات اقتصادی بخصوص مالیاتی. تشویق کننده است و حالا این نیاَت باید در میدان جامه عمل بپوشد.
میخواهیم از فعالیت ( MANUA ) یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان که مقامات افغانی را جهت رسیدن به نتیجهَ نهایی روند انتخابات بطور نمادینی همکاری کرده است، قدردانی نماییم.

آقای رئیس،

در بخش سیاست می توانیم از انکشافات امیدوارکنندهَ خاص اخیر استقبال کنیم. با وجود این، در یک دوران حساسی متاَثر شده از تغییر و تحول حمایت جامعه بین المللی از افغانستان، نباید فراموش کنیم که چالشهای زیادی پابرجا است.

معلومدار چالش اصلی امنیت است. بغاوتگری می کوشد تا افغان ها و شرکای شانرا در پیشرفت های بدست آمده متردد سازد. سوَقصد های هولناکِ هفته های اخیر تلاش مذبوحانه ای است برای بی ثبات ساختن روند جاری. آنطوریکه اکثر سخنرانان قبل از من بدان اشاره کردند، خاصتاً به سوَقصد انتحاری که بتاریخ 11 دسامبر مرکزِ فرهنگی فرانسه در کابل را مورد هدف قرار داد، می اندیشم ؛ و آن یک محلِ فرهنگ و بدعتی که افغان ها خوب می شناسند و قویاً می پسندند، تحت آماج در آمد. ولی امروز ما فکر می کنیم که افغانستان در مسیردرستی روان است. هیچ چیزی تحولات مثبت این کشور را زیر سوال برده نمی تواند. بمنظورِ ارزش های که در کنار افغانان طی بیش از یک دهه مبارزه کرده ایم، انصراف نخواهیم کرد، بخصوص به جایگاه و حقوق زنان در جامعه افغانی همانطوریکه کشورهای لوکزامبورگ و اردُن لحظاتِ قبل از آن یادآهانی نمودند.

در یک چنین ماحول امنیتی که یاغیگری هنوز قدرت مقاومت را دارا می باشد، تداوم پشتیبانی شرکای منطقوی از افغانستان اهمیت بسزا دارد. در این بابت، از کنفرانس تازه وزارتخانه ها مرتبط به روند استامبول – "قلب آسیا" موَرخ برج اکتوبر در بیجینگ چین استقبال می نماییم : نشست مذکور زمینه ساز تقویهَ عمیقترِ همکاری منطقوی در چهار اطراف افغانستان می باشد.
کنفرانس موَرخ اوایل برج دسامبر لندن نیز علامهَ مُثبتی بود و به حکومت جدید وحدت ملی که جامعه جهانی حمایت قاطعانه اش را از آن ابراز داشت، فُرصت داد تا برنامهَ اقتصادی و راهکار اصلاحات خودرا شرح و وضاحت دهد.

خود پشتیبانی شرکای ائتلاف با افغانستان تحول می کند. از آغاز سال 2015، جهت ادامه تعلیمات نیروهای افغان، ماَموریت مشوره دهی، آموزشی و تعاونی پیمان ناتو تحت نام "حمایت قاطع" حضور عملی خواهد داشت. شورای امنیت ملل متحد ماَموریت "حمایت قاطع" را با قطعنامهَ شماره 2189 خیرمقدم گفت.

آقای رئیس،

می خواهم به سخنانم با مطرح ساحتن یک چالش بزرگی که عبارت است از مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر نقطهَ پایان بگذارم. از افزایش مستمر تولید تریاک نگرانی خاص داریم ؛ سر منشی ملل متحد این ازدیاد تولید را در راپور اخیراش تاَئید کرد و آقای فدوتوف آنرا قبلاً در سخنان اش یادآوری نمود. وارونه ساختن این جریان یک امر واجبی می باشد. ما مقامات افغان را تشویق می کنیم تا از همه وسایل و امکانات لازمه در راستای مجادله علیه تولید و قاچاق مواد مخدر که تهدیدی عظیمی را متوجه ثبات، صحت عامه مردم و انکشاف افغانستان ساخته است، استفاده نمایند. ما نباید بگذاریم تا یک اقتصاد غیر قانونی که به ضرر توسعه کشور منتج می شود، رُشد کند.

در مورد فوق الذکر ما می پنداریم که هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ( MANUA ) باید نقش اصلی گردانندگی و هماهنگ سازی گفتمان با مقامات افغان را در این امر خطرناک به آینده کشور، بازی کند. ما فکر می کنیم که تمام تشکیلات ذیدخلِ ملل متحد در افغانستان، باید مبارزه علیه مواد مخدر را در نظریات و نحوهَ پیشبرد امور هر بخش، محک نظر خود قرار دهند. بطور خاص از عملکردِ دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل متحد ( ONUDC ) قدردانی می کنیم.

در خاتمه من هم می خواهم از فعالیت، خدمات کارآ و تعهد آقای کوبیش و همچنان از تمامی کارمندان ( MANUA ) یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان که در شرایط خیلی دشواری اجرای وظیفه می کنند، ستایش بعمل آورم. طی سال های آینده ملل متحد و ( MANUA ) رول اساسی را در افغانستان بعهده خواهند داشت و در خطِ مقدم جامعه جهانی قرار خواهند گرفت. آقای هیسوم از پشتیبانی تام ما در انجام وظیفه محوله اش، اطمینان خاطر داشته باشد.
از شما تشکر می کنم.

تاریخ نشر 03/02/2015

قسمت بالایی صفحه