شورای اروپا – نامزدی پییر – ایوو لوبوریین به مقام کمیشنر حقوق بشر (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۶ میزان ۱۳۹۶)

فرانسه نامزدی آقای پییر – ایوو لوبوریین، وکیل پیشین مردم و عضو اسبق مجمع پارلمانی شورای اروپا را به مقام کمیشنر حقوق بشر شورای اروپا معرفی می کند

JPEG

فرانسه بحیث عضو موسس شورای اروپا و دولت بسیج و مستقر، با این سازمان یک پیوند تنگاتنگ دارد. فرانسه، درحالیکه کماکان امر ارتقا و دفاع ازحقوق بشر در سراسر قارهء اروپا در اولویت های کاری قرار دارد، تعهداش را بدینگونه به نفع نقش کلیدی کمیشنر حقوق بشر رقم می زند.

متصدی این سمتی که در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) ایجاد گردید، در راستای احترام و ارجگزاری به حقوق بشر در ۴۷ دولت عضو سازمان، زحمت کشیده تقلا می ورزد.

ما از کارکردهای آقای نیلس مویزنیئکس، کمیشنر برحال از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ هجری شمسی) بدینسو، استقبال و قدردانی بعمل می آوریم. ما یقین داریم که آقای پییر – ایوو لوبوریین دارای تجربه و عزم متین لازم برای انجام این مأموریت است. موصوف بحیث وکیل مردم و عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا، تعهد جاویدان اش را به اصل حقوق بشر، و همچنان مهارت و شایستگی اش را در این عرصه به اثبات رسانیده است.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/conseil-de-l-europe-candidature-de-pierre-yves-le-borgn-au-poste-de-commissaire

تاریخ نشر 19/10/2017

قسمت بالایی صفحه