شما تبعهءافغان هستید و بین سالهای 2001 و 2014 از سوی اردوی فرانسه استخدام شده بودید. [fr]

شما بین سالهای 2001 و 2014 از سوی اردوی فرانسه استخدام شده بودید.

با سفارت فرانسه در کابل، تا تاریخ 15 جولای 2015 مطابق به 24 سرطان 1394 که موعد آخر می باشد، جهت گفت و شنود در بابتء بازرسی یا تحقیق مجدد دوسیهء تان بتماس شده می توانید.

از جانب شما، درخواست ملاقات می تواند با ارسال یک پیام برقی به آدرس الکترونیکی ذیل صورت پذیرد :
pcrl-2015.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr

یا شما، از ساعت 14 الی 17، از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه، می توانید مستقیماً به سفارت فرانسه مراجعه نمایید ؛ در این صورت، لطفاً حامل کارت هویت یا تذکرهء خود باشید.

یک رسیدی برایتان تسلیم داده خواهد شد و بعداً جهت گفتگوی از شما در سفارت مذکور دعوت بعمل خواهد آمد.

تاریخ نشر 05/07/2015

قسمت بالایی صفحه