شعبهء روادیدها (ویزه ها) سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بروی مراجعین مسدود است [fr]

تمامی درخواستی های اتباع افغانستان و اتباع کشورهای دیگر جهت اخذ ویزه، باید عنوانی سفارت جمهوری فرانسه مقیم اسلام آباد ارسال گردیده و در آنجا سپرده شود.

لطفاً جهت دریافت معلومات مزید و لازمه، در اینجا کلیک کنید : https://pk.ambafrance.org/-Procedure-visa-

https://pk.ambafrance.org


محتوای پیام های که وابسته به صلاحیت سفارت جمهوری فرانسه مقیم اسلام آباد است، در سفارت جمهوری فرانسه مقیم کابل مورد رسیدگی و ارزیابی قرار نمی گیرد.

تاریخ نشر 30/01/2018

قسمت بالایی صفحه