ششمین نشست هفتهء حقوق بشر به افتخار زنان افغان

از تاریخ 07 الی 10 دسامبر 2015 (از 16 تا 19 قوس 1394)، هفتهءحقوق بشر با اشتراک شمار کثیری از شرکا با موَسسهء ارمان شهر جهت انسجام امور محوله، برگزار شد. برای نخستین بار، رویداد مذکور در مقر هیئت اتحادیهء اروپا که دفاتر خویش را سخاوتمندانه در طول تمام مدت فعالیت های گِردهمایی فارغ نموده بود، دایر گردید.

JPEG

موقف زنان و نقش سیاسی شان در راستای حفاظت از صلح و ترویج کثرت گرایی در افغانستان، در صدر اجندای کاری این جلسه قرار داشت. طی هفته یادشده همانند روند کاری سال های گذشته، هنگام صبح برنامه های آموزشی برای بیش از 35 نمایندهء جامعه مدنی کشور دایر گردید و بعد از ظهرهای هفته به گفتمان و جر و بحث ها بدور شخصیت های ملی و بین المللی اختصاص یافته بود.

JPEG

رویدادهای فرهنگی ذیل، تمام برنامه هفتگی را تکمیل نمود : نمایشگاه رسامی، نمایش فیلم، معرفی کتب دربارهء موضوع مورد بحث جلسه. نمایش برنامهء "چای – پُل مکسیکو/کابل"، یک لحظهء فراموش ناشدنی هفته بود. این نمایشنامه، مراسم آمادگی و تقدیم چای بواسطهء مردان به خانم های افغانی را بروی ستیژ به تمثیل درآورد ؛ درحالیکه با استفاده از این فُرصت، خانم های افغان حاضر در صحنه، با مطالعهء شهادت های کتبی زنان همتای مکسیکویی شان که خود قربانیان بدرفتاری و خشونت اند، مصروف می باشند. هفتهءحقوق بشر بعداً با اهدأی جایزه سیمرغ به چهار کاندید پایان یافت ؛ تفویض این جایزه، پاداشی است به سهمگیری اشخاصی که در راستای ارتقای صلح و حقوق بشر از خود درخشش و کاروایی نشان داده اند. در اخیر، همه اشتراک کنندگان جلسه از اجرای کنسرتی لذت بردند.

JPEG

تاریخ نشر 17/12/2015

قسمت بالایی صفحه