شرکت فرانسوی "ایکونِم" تصاویر سه بُعدی مس عینک را آماده ساخته است [fr]

یک تیم شرکت تکنالوژی پیشرفته فرانسوی بنام "ایکونِم"، طی دو هفتهء نخست ماه نوامبر بالای ساحهء مس عینک فعالیت نمود. محل مذکور که تحت مسئولیت باستانشناسان افغان و با پشتیبانی بانک جهانی، یونسکو و "دافا" یا هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان، از سال 2009 تا امروز مورد حفریات قرار گرفته است، یکی از مهمترین کشفیات باستانی در افغانستان محسوب می شود.

JPEG

شرکت "ایکونِم" که همه ساله از 2010 بدینسو در اینجا حضور می یابد، با استفاده از هواپیما های بدون سرنشین و تخنیک های شعاع لایزر یک سلسله تصاویر سه بُعدی را به هدف بهره برداری علمی تعبیه نموده و بسط داده است ؛ اما، اکثر مردم نیز با دسترسی به این تصاویر می توانند از محل باستانی نامبرده بازدید مجازی بعمل آورند. معاون موَسس و رئیس شرکت "ایکونِم" حین برگشت اش از مس عینک به کابل، با ابتکار خانم اول کشور رولا غنی، دستآوردهای تصویری یادشده را به رئیس جمهور افغانستان معرفی کرد.

JPEG JPEG

تاریخ نشر 22/11/2015

قسمت بالایی صفحه