شرق میانه – گشایش سومین کُمیتهء پیگیری کنفرانس پاریس درمورد قربانیان خشونت های نژادی و مذهبی (۱۸ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۹ جدی ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۸ جنوری ۲۰۱۷ مطابق به ۲۹ جدی ۱۳۹۵، با حضورداشت وکلای شورای ملی، نمایندگان منتخب محل و انجمن های غیر حکومتی، سومین کُمیتهء پیگیری کنفرانس پاریس درمورد قربانیان خشونت های نژادی و مذهبی در شرق میانه را که بتاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۷ سنبله ۱۳۹۴) برگزار شده بود، افتتاح نمود.

JPEG

پشتیبانی از تنوع نژادی و مذهبی در شرق میانه، بخصوص نزد مسیحیان شرق، در اولویت مستمر پالیسی ما قرار دارد. فرانسه برای اینکه تمام باشندگان سوریه و عراق، بدون کدام تبعیضی، در فضای امن و برخوردار از حقوق مکمل شهروندی در اوطان شان زیست نمایند، بسیج است.

فرانسه فراتر از تعهد سیاسی و نظامی اش، یک پالیسی عمومی را بسود جمیع مردم منطقه، با حفظ احترام به تنوع جوامع شان به پیش می برد : یعنی، حفاظت از میراث تاریخی، پذیرایی و حمایت بشردوستانه، مبارزه علیه معافیت از قانون و کیفر.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با اعطأی مبلغ ۱۰ میلیون یورو طی دو سال به بنیاد وجهی حمایت که حین کنفرانس پاریس جهت رساندن امداد به مردم مظلوم و زجر و عذاب دیده ایجاد گردیده بود، تصمیم به تجدید بنیاد مذکور گرفت. این امر زمینهء تمویل مالی رویکارهای را که به مردم بیجاشده و مهاجرین شرایط زندگی مناسب و آبرومندانه را تأمین نموده و در صورت امکان، فُرصت برگشت پایدار را برای شان مساعد می سازد، فراهم می نماید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-nord-moyen-orient/evenements/article/moyen-orient-ouverture-par-jean-marc-ayrault-du-troisieme-comite-de-suivi-de-la

تاریخ نشر 24/01/2017

قسمت بالایی صفحه