"شراکت برای یک حکومت باز" – رهبری فرانسه در رأس مقام ریاست این نهاد (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۳۰ سنبله ۱۳۹۵)

فرانسه بتاریخ ۲۰ سپتامبر (۳۰ سنبله) ماه جاری، رهبری مقام ریاست "شراکت برای یک حکومت باز" را در کنار موسسه غیر حکومتی بنام "انستیتیوت منابع جهان" بعهده می گیرد. موسسه متذکره، جهت ایجاد انکشاف پایدار و مبارزه با تغییر اقلیم، در ۵۰ کشور حضور دارد.

JPEG


نهاد شراکت برای یک حکومت باز، ابتکاریست چندجانبه که در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) عرض اندام کرد و محل اجماع ۷۰ کشور و چند صد سازمان غیر حکومتی می باشد.

هدف این نهاد شراکت، ارتقای شفافیت، و راست و درستکاری فعالیت عامه، سهمگیری شهروندی و استفاده از ابزار دیجیتالی است.

محورهای بزرگ و اصلی رهبری مقام ریاست مشترک "فرانسه – انستیتیوت منابع جهان" بتاریخ ۲۰ سپتامبر (۳۰ سنبله)، در چوکات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نیویارک معرفی می گردد.

قابل یادآهانی است که فرانسه از تاریخ ۷ الی ۹ دسامبر (از ۱۷ تا ۱۹ قوس) سال روان، در پاریس از نشست عالی جهانی "شراکت برای یک حکومت خوب" پذیرایی خواهد نمود. نشست یادشده به دول عضو، حلقات بخش تحصیلات عالی، جامعهء مدنی و سازمان های بین المللی زمینه را مساعد خواهد ساخت تا بر محراق و اساس تجارب شان، عملکردهای خوب و پیشرفت در عرصهء حکومت باز، باهم گفت و شنودها و تبادل نظریات داشته باشند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2016/article/partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert-presidence-francaise-20-09-16

و یا هم : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/numerique-et-enjeux-internationaux/open-data/article/la-france-presidente-du-partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert-en-2016

تاریخ نشر 19/09/2016

قسمت بالایی صفحه