شب گفتمان : "فکر و تصور صلح ... و عملکرد در راستای صلح" (دوشنبه، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶ / ۲۲ قوس ۱۳۹۵ – "کیِ دورسیِ" یا وزارت امور خارجه فرانسه)

چگونه صلح را فکر و تصور نمود ؟ چه نقشی برای دیپلوماسی در ایجاد یک نظم جهانی برای یک صلح پایدار ؟

وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۲ دسامبر (۲۲ قوس) بر محراق سوالات فوق یک شب گفتمان باز را بروی همه مردم دایر می کند.

آقایان دومینیک دو ویلپَن و هوبِر وِدرین، وزیران پیشین امور خارجه فرانسه و دو مهمان افتخاری شب گفتمان تحت عنوان "فکر و تصور صلح"، سخنرانی و جر و بحث نموده و به پرسش های عام مردم پاسخ خواهند داد.

JPEG

به تعقیب گفتمان مذکور، میز مدوری بنام "ایجاد یک نظم جهانی برای یک صلح پایدار. هنر دیپلوماسی" تشکیل گردیده و طی آن دیپلومات ها با اشتراک کنندگان حاضر در تالار تبادل نظر خواهند نمود.

در میان هر دو جلسهء گفت و شنود، حاضرین یک گزارشی را در مورد امور پشت صحنه نمایشگاه بنام "هنر صلح : رموز و خزائن دیپلوماسی"
که از سوی وزارت مزبور تنظیم گردیده است و از همین اکنون تا تاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (۲۵ جدی ۱۳۹۵) در "پُتی پَلهِ" یا قصر کوچک به معرض دید علاقه مندان قرار دارد، درخواهند یافت.

برعلاوه، چند سند معتبر آرشیف، مانند معاهدهء فرانکفورت منعقدهء سال ۱۸۷۱ میلادی مصادف به ۱۲۵۰ هجری شمسی، معاهدهء وارسای و یا هم توافقنامه های سکایز – پیکو بدین مناسبت به نمایش گذاشته خواهد شد. اشتراک کنندگان این رویداد، در نتیجهء گفتگو و مباحثه با بعضی از متصدیان نمایشگاه یادشده، به این اسناد مراجعه کرده می توانند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/soiree-debat-penser-la-paix-et-agir-pour-la-paix-12-12-16

تاریخ نشر 06/12/2016

قسمت بالایی صفحه