شب گفتمان تحت عنوانِ : زنان، جنگ ها و صلح [fr]

کمیتهء پاریس مربوط به انجمنِ "مادران برای صلح" از شما صمیمانه دعوت بعمل می آورد تا پنجشنبه 12 مارچ 2015 مطابق 21 حوت 1393 در شب – گفتمانی تحت نامِ "زنان، جنگ ها و صلح" تشریف آورده، افتخار بخشید.

GIF

متن دعوت را از اینجا دَاونلود نمایید :

PDF - 181.6 kb
Invitation
(PDF - 181.6 kb)

تاریخ نشر 11/03/2015

قسمت بالایی صفحه