شب مفکوره های سال ۲۰۲۰ م. : "زنده بودن" – (۳۰ جنوری ۲۰۲۰ میلادی / ۱۰ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی) [fr]

شام روز پنجشنبه ۳۰ جنوری ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۰ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی، پنجمین دور جشنوارهء "شب مفکوره ها" در هماهنگی با انستیتیوت فرانسه برگزار می گردد.

تدویر این محافل خاص تحت عنوان "زنده بودن"، سخنرانانی مربوط به تمامی اقشار جامعه، یعنی روشنفکران، محققین، هنرمندان وغیره را گردهم می آورد که دعوت به انجام گفتمان های مهیج و تعاملی در محلات یا نهادهای شریک رویداد مذکور در پنج قارهء جهان گردیده اند.

شب مفکوره ها

گرامیداشت از تحرک و گردش مفکوره ها درمیان کشورها و فرهنگ ها، رشته ها و نسل ها : همه ساله، برگزاری جشنوارهء "شب مفکوره ها" یک دعوتی است برای آگاهی و استخبار از احوال و اطلاعات دنیای علوم، گوش فرا دادن به گفتار زنان و مردانی که مفکوره ها و نظریه ها را در همه عرصه ها پیشرفت و تکامل می دهند، و به انجام تبادل نظرات و مبادلات درمورد تعاملات بزرگ عصر مان.

زیرا که فکر و نظر از مرزها می گذرد، معذالک تمامی اشکال تبیین آن نیکو توصیف گردیده و به آنها خیرمقدم گفته می شود (به عبارت دیگر، تنظیم و تدویر کنفرانس، تئاتر، عملکردهای عالی، طرح ها، کنسرت وغیره)، و محلات و نهادهای معتبر همانقدر نیز غیرمنتظره ترین با ارائه و پیشنهاد تعبیر و تفسیر اصلی و بکر شان از عنوان پیشکش شده، دعوت به الحاق به این جشن گردیده اند.

در سلسلهء تفاوت ساعات، پژواک های جشنوارهء "شب مفکوره ها" بذریعهء شبکه های اجتماعی انعکاس یافته و بدین ترتیب محافل متنوع "شب مفکوره ها" را به یک رویداد جهانی مبدل می گرداند.
https://twitter.com/hashtag/lanuitdesidees?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag

JPEG

زنده بودن

این عنوان مسئله توازن های زیست محیطی و ارتباط انسان با جهان را در قلب برنامه های "شب مفکوره های سال ۲۰۲۰ میلادی" قرار می دهد.

عنوان تعیین شده دعوتی است به انجام مبادلات و تبادلات برمحراق سوالاتی که تغییرات فنآوری و ظهور هوش مصنوعی خلق می کند.

"زنده بودن" نیز عمل کردن، متعهد شدن، فهم و معنی دهی به رفتار، کردار و زندگی خویش را افاده و تفهیم می کند. "زنده بودن" چیست ؟ جایگاه مان در جهان ذیحیات کدام است ؟ بخاطر چه دلیلی و کدام منظوری رویداد "شب مفکوره ها" ما را به عملکرد وامی دارد ؟ این همه سوالاتی است که در قلب محافل "شب مفکوره ها" جا دارد.

موضوعی مختص به ذیروح، تنوع طبیعی و محیط زیست در صحنهء بین المللی طی سال ۲۰۲۰ میلادی (سال های ۱۳۹۸ / ۱۳۹۹ هجری شمسی) نقش مرکزی دارد. جمهوری فرانسه با استقبال و پذیرایی از کنگره جهانی طبیعت وابسته به اتحاد بین المللی برای تحفظ طبیعت – (یو.آی.سی.ان.) مورخ ماه جون سال ۲۰۲۰ میلادی (ماه های جوزا/سرطان سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) منعقدهء شهر مارسای، و آنهم قبل از تدویر پانزدهمین کنفرانس اعضا – (کوپ ۱۵ / COP 15 - پانزدهمین کنفرانس درمورد تغییرات اقلیمی) منشور تنوع طبیعی – (سی.دی.بی.) در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی (ماه های میزان/عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) واقع شهر کونمینگ جمهوری خلق چین، در این راستا نقش طراز اول را ایفا خواهد کرد.

لطفاً، جهت اخذ برنامهء محافل "شب مفکوره ها" در سرتاسر جهان، در اینجا کلیک کنید : http://www.lanuitdesidees.com/fr/program
و نیز : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2020/article/nuit-des-idees-2020-etre-vivant-30-01-20

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه