شب اندیشه ها و مفکوره های سال ۲۰۱۷، یک جهانی دارای وجوهات مشترک

بعد از موفقیت دور سال ۲۰۱۶، "شب اندیشه ها و مفکوره ها" دومین جشنواره خودرا تحت عنوان "یک جهانی دارای وجوهات مشترک" برگزار می کند. امسال "شب اندیشه ها و مفکوره ها" ۱۶ تقویم زمانی و در حدود ۴۰ کشور را از پاریس تا توکیو با گذر از هِلسینکی یا جواهانِسبورگ، در می نوردد. "کی دورسیِ" یا وزارت امور خارجه فرانسه بتاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۱۷ (۷ دلو ۱۳۹۵)، جهت تجلیل از آغاز این برنامه بیسابقه ای که اجرای مراسم آن در عین زمان در تعداد کثیری مجامع علم و فرهنگ پیش بینی شده است، دروازه های خودرا بروی مردم خواهد گشود.

JPEG

آغاز "شب اندیشه ها و مفکوره ها" بتاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۱۷ (۷ دلو ۱۳۹۵) در "کی دورسیِ" یا وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه حین افتتاح این رویداد فرهنگی رشته کلام را بدست گرفته و زنگ آغاز برگزاری جشنوارهء "شب اندیشه ها و مفکوره های پاریس" را بصدا در خواهد آورد. به تعقیب ابراز نظریات موصوف، سخنرانان عالی مقام گفتمانی را تحت عنوان "اروپای دارای وجوهات مشترک" براه خواهند انداخت : چه تشخیص و پیشگویی را می توان درمورد حالت اروپا انجام داد ؟ آیا فرهنگ می تواند عامل احساس مشترک گردد ؟ آنقدر پرسش های که شخصیت های حاضر در شب موعود خواهند کوشید تا بدآن پاسخ های ارائه نمایند.


جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-politique-etrangere-de-la-france-diplomatie-culturelle-les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017-article-la-nuit-des-idees-2017-un-monde-en-commun

تاریخ نشر 23/01/2017

قسمت بالایی صفحه