شاگردان سابق لیسهَ استقلال کابل انجمن خودرا پایه گذاری می کنند. [fr]

بتاریخ 26 نوامبر 2014 مطابق 5 قوس 1393، اولین جلسهَ شاگردان اسبق لیسهَ معتبرِ استقلال دایر گردید. در این لیسه لسانِ فرانسوی بحیث مضمونِ الزامی تدریس می شود.

به ادامه مراسمِ گرامیداشت از چهلمین سالگرد افتتاح ساختمان جدید لیسهَ استقلال در ماه آگست (اسد) گذشته
- >http://www.ambafrance-af.org/Celebration-du-40eme-anniversaire], نخستین اسامبلهَ شاگردان سابقِ لیسه زمینه را مساعد ساخت تا بنیاد یک انجمنی که اکثر اعضاَیش امروز در جامعه افغانی سِمت های پُر مسئولیت را بعهده دارند، گذاشته شود.

شرط ببندیم که ابتکار مذکور ارتباطات میان شاگردان اسبق و جوانانِ مکتبرَو، همچنان ارتباط بین فرانسه و افغانستان را استحکام ببخشد !

تاریخ نشر 04/12/2014

قسمت بالایی صفحه