شاه امان الله خان در مقابل طاق ظفر پاریس – فرانسه – سال ۱۹۲۷ میلادی / ۱۳۰۶ هجری شمسی

مستند صامت کوتاه از غازی امان الله خان پادشاه افغانستان معهء پُل پَنلوهِ وزیر حرب جمهوری فرانسه حین گذاشتن اکلیل گُل بر مزار سپاهی گمنام واقع در صحن طاق ظفر پاریس – سال ۱۹۲۷ میلادی / ۱۳۰۶ هجری شمسی

Painlevé et Amanullah Khan à l’Arc de Triomphe – 1927

JPEG

JPEG

تاریخ نشر 05/12/2017

قسمت بالایی صفحه