سیاست امداد به انکشاف رسانه ها : فعالیت "سی.اف.ای"

"سی.اف.ای." آژانس فرانسوی همکاری رسانه ها وابسته به وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، یا به عبارت دیگر متصدی این وزارت در عرصه یادشده است.

PNG

آژانس مذکور، جهت تحکیم روند عصری سازی و مردم سالاری که فرانسه حامی آن است، در راستای ارتقا و مساعد ساختن زمینه رُشد رسانه ها از قارهء افریقا گرفته تا جنوب شرق قارهء آسیا، تلاش می ورزد.

آژانس "سی.اف.ای." درچوکات چهار برنامه بزرگ، دستکم سی رویکار را به پیش می برد : رسانه ها و کثرت گرایی، رسانه ها و شرکت بازرگانی، رسانه ها و توسعه، رسانه ها و منابع بشری.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/operateurs-du-maedi/article/la-politique-d-aide-au-developpement-des-medias-l-action-de-cfi

تاریخ نشر 09/05/2017

قسمت بالایی صفحه