سیزدهمین روز جهانی امحای جزای مرگ : دیدارء سفیر فرانسه با محصلین پوهنځی حقوق پوهنتون کابل [fr]

بتاریخ 6 اکتوبر (14 میزان)، سفیر فرانسه با همکاران هسپانیوی و اتحادیهء اروپایی خود در یک دیداری با حدوداً چهل محصل پوهنځی حقوق پوهنتون کابل اشتراک ورزید. الغأی جزای مرگ، موضوع گفتگوی شان را تشکیل می داد. برای سیزدهمین مرتبه عملاً بتاریخ 10 اکتوبر (18 میزان) روز جهانی امحای عمومی جزای مرگ تجلیل می گردد.

طی این دیدار، تبادل نظرات خیلی غنی و همه جانبه صورت پذیرفت و رویداد مذکور فُرصت داد تا از الغأی جزای مرگ که در 28 دولت اتحادیهء اروپا منسوخ اعلام شده و داعیهء در حال رُشد جهانی طرفداران امحای جزای مرگ، یادآوری بعمل آید : از 20 سال بدینسو، 50 کشور با جزای مرگ مطلقاً وداع گفته و از 193 دولت عضوء سازمان ملل متحد، بیش از 140 دولت، از لحاظ حقوقی یا عملی آنرا ترک نموده اند.

برعلاوهء خصلت خفت آور و غیر انسانی جزای مرگ، اینگونه مجازات را فرضیه براینست که محکوم نمی تواند قادر به پیشمانی از کردار و خود اصلاح پذیری باشد. خاصیت برگشت ناپذیراش نظر به پیشرفت علوم همآنقدر غیر قابل قبول بدر می آید : مثلاً، تجزیه ا.دیِ.اِن، اشخاصی را که اشتباهاً محکوم شده اند، گاهی برائت می دهد. تحقیقات و مطالعات خاصیتء اجتماعی غیرعادلانه آنرا ثابت می سازد ؛ متهمینی بدون عاید و درآمد و یا دارای سطح پایین تربیه و تعلیم اکثراً محکوم می شوند. بُرد قانع کنندهء حکم جزای مرگ هرگز به اثبات نرسیده است.

تمامی اشتراک کنندگان نشست، ضرورت به بهبودی نظم قضأیی و محابس افغانستان را که اولویتی برای حکومت و همچنان برای جامعه بین المللی می باشد، خاطر نشان کردند. سفرأی حاضر در ملاقات، تذکار دادند که اگر هدف محوء جزای مرگ است، اما مراحل بین البینی (کاهش حجم جرایم که بذریعهء جزای مرگ صحه گذاشته شده می تواند و ایجاد مرجعهء استمهالی) را می توان متوقع بود.

سوالات گوناگون یادشده، به ابتکار خاص موَسسه فرانسوی "یکجا باهم علیه جزای مرگ" بخصوص در ششمین کنگرهء جهانی علیه جزای مرگ که در ماه جون 2016 در شهر اسلو پایتخت کشور ناروی دایر می گردد، مطرح خواهد شد.

JPEG

تاریخ نشر 13/10/2015

قسمت بالایی صفحه