سیاحت – ۳۰ جون ۲۰۱۶ (۱۰ سرطان ۱۳۹۵) - آغاز نمایشگاه انستاگرام تحت عنوان "پاریس یک جشن است" از سوی ماتیاس فِکل

آقای ماتیاس فِکل منشی دولت مسئول امور تجارت خارجی، ارتقای صنعت گردشگری و فرانسوییان مقیم در خارج، بروز پنجشنبه ۳۰ جون ۲۰۱۶ مطابق به ۱۰ سرطان ۱۳۹۵، نمایشگاه تصاویر انستاگرام تحت عنوان "پاریس یک جشن است" را گشود.

JPEG

این ابتکار از جانب آقای ماتیاس فِکل منشی دولت در حکومت فرانسه سرپرستی شده و با نمایش و معرفی عکس های که کاربران پاریسی شبکهء انستاگرام گرفته اند، غنامندی، تنوع و جذابیت شهر پاریس در انظار برجسته و روشن می گردد.

۵۰۰ میلیون کاربر از این شبکهء اجتماعی استفاده می کنند.

تشریک محتوی از ورای شبکه های اجتماعی به ابزار مهمی جهت ارتقای ارزش محلات و اماکن دیدنی و سیاحتی، خاصتاً ارجدهی به جایگاه پاریس پایتخت کشور فرانسه، مبدل گردیده است.

JPEG

یادآور باید شد که سکتور سیاحت %۷ تولید ناخالص داخلی اقتصاد فرانسه را تشکیل می دهد و این بخش مربوط به صنعت گردشگری، به ۲ میلیون تن زمینهء شغل و مصرفیت انتفاعی مستقیم وغیرمستقیم را ایجاد کرده است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-lancement-par-matthias-fekl-de-l-exposition-instagram-paris-est-une

تاریخ نشر 03/07/2016

قسمت بالایی صفحه