سیاحت – سفر ژان – ایوو لودریان به ژیوِرنی (۱۰ جولای ۲۰۱۷ / ۱۹ سرطان ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت ارتقا و ارزش دهی به سرزمین فرانسه منحیث هدف سیاحت و بازدید، بخصوص در عرصهء سیاحت فرهنگی ضمن انجام یک ملاقاتی با فعالان قرارداد در پیوند با مقاصد سیاحتی زیرنام "پاریس – نورماندی برداشتگری"، بروز دوشنبه ۱۰ جولای ۲۰۱۷ (۱۹ سرطان ۱۳۹۶) رهسپار ژیوِرنی گردید.

JPEG

شکل بندی و مفادات قراردادهای وابسته به مقاصد سیاحتی که از سوی دولت بوجود آمده است، می کوشد تا فعالان ساحه را جهت تقویهء انتظام عرضهء خدمات سیاحتی به سطح و ارزش بُلند، بسیج کند. از سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) بدینسو، به تعداد ۲۲ قرارداد مرتبط به مقاصد سیاحتی در داخل فرانسه و در سرزمین های ماورالبحر کشور، عقد شده است.

آقای ژان – ایوو لودریان طی این عزیمت به محورهای کاری خویش درقسمت حمایت از سکتور سیاحت اشاره نمود و ارقام آمد و شُد سیاحتی سه ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) را مورد ارزیابی قرار داد.

فرانسه دارای ۶۶۶ ۴۴ آبده تاریخی ردیف بندی شده یا تسجیل یافته است. در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) رقم مصارف گردشگری در فرانسه به مبلغ ۶،۱۵۸ میلیارد یورو بالغ گردید. حصهء مربوط به بخش فرهنگ، مقدار ۴،۲ میلیارد یورو از کُل مبلغ مذکور را تشکیل می دهد، یعنی دخول در موزیم ها، اشتراک در نمایشات و دیگر فعالیت های فرهنگی.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-deplacement-de-jean-yves-le-drian-a-giverny-10-07-17

تاریخ نشر 10/07/2017

قسمت بالایی صفحه