سیاحت – دومین جلسهء کُمیته عاجل اقتصادی برای صنعت سیاحت (پاریس، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۳ سنبله ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بتاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۳ سنبله) در حدود پنجاه تن از افراد مسلکی و شرکای بخش سیاحت را بمناسبت دومین کُمیتهء عاجل اقتصادی برای صنعت سیاحت، در مقر وزارت امور خارجه یا "کیِ دورسیِ" فراخواند.

JPEG


این مجلس بر اساس انعکاس تجارب افراد حرفوی، زمینه را مساعد ساخت تا اهرام خصوصی و عامه در راستای بسیج نمودن جهت ارتقای جذابیت بخش سیاحت فرانسه، بخصوص مناطق پاریس، حومهء این شهر و "پرووانس – اَلپ – کوت دازور" که بطور اخصی از رکود آمد و شد بین المللی متأثر گردیده است، مورد گفتگو و تبادل نظر واقع شود.

JPEG

کُمیتهء عاجل اقتصادی برای صنعت سیاحت در چوکات تحرک پلان آغاز برنامهء "فرانسه هدف سفر و بازدید" که در ماه مارچ گذشته اعلام و بدواً به مبلغ یک میلیون یورو تمویل گردید، تدوین و تشکل یافته است. آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۲۳ آگست (۲ سنبله) بسیج ساختن رقم ۰۰۰ ۵۰۰ یورو را در چهارچوب همین پلان اعلام نمود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

تاریخ نشر 14/09/2016

قسمت بالایی صفحه