سیاحت – تهیهء گزارش مارتین مالوی (۱۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۴ حوت ۱۳۹۵)

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بروز سه شنبه ۱۴ مارچ مصادف به ۲۴ حوت، گزارش آقای مارتین مالوی، وزیر اسبق، رئیس انجمن سایت ها و مناطق شایان توجه فرانسه را درمورد ارتقای صنعت سیاحت تحت عنوان "۵۴ توصیه برای بهبود رفت و آمدهای سیاحتی فرانسه با درنظرداشت میراث های تاریخی ما" در "کیِ دورسیِ" یا مقر وزارت امور خارجه جمهوری اخذ نمود.

JPEG

سیاحت فرهنگی یکی از غنامندی های ساحات دیدنی فرانسه محسوب می گردد : بیش ۰۰۰ ۴۰ آبده و محل تحت حفاظت قرار گفته و از آنجمله به تعداد یک ثلث فهرست بندی شده ، ۴۱ ساحه داخل میراث باستانی جهانی بشر ("یونِسکو" یا سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد) گردیده، و فرانسه دارای ۰۰۰ ۸ موزیمی است که ۳۰۰ ۱ باب آن افتخار عنوان "موزیم های فرانسه" را کسب نموده است.

JPEG

گزارش آقای مارتین مالوی بدور پنج محورعمده، حاوی ۵۴ پیشنهادی می باشد که جهت انسجام و ارتقای بهتر صنعت سیاحت فرهنگی و میراث های باستانی شناسایی شده است :

۱)- تعاملات حکومتداری جهت تقویهء هماهنگی متقابل میان فعالان مختلف درعرصه متذکره ؛
۲)- تنظیم و چوکات بندی عرضه برای پاسخگویی بهتر به تقاضاها و توقعات سیاحین، و انتظارات جدید شان ؛
۳)- آموزش دهی جهت تقویه کارشناسی جوانان در تعاملاتی وابسته به سیاحت فرهنگی و میراث های باستانی ؛
۴)- انتقال فرآورده های دیجیتالی به هدف تطابق عرضهء خدمات سیاحتی با نحوهء عملکردهای جدید ؛
۵)- ارتقا به مقصد شناساندن گنجینه های میراث تاریخی فرانسه که گاهی از استقامت های بزرگ کنونی مورد استفاده سیاحین، بدور واقع گردیده است.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-preparation-du-rapport-de-martin-malvy-14-03-17

تاریخ نشر 15/03/2017

قسمت بالایی صفحه