سیئرا لِئون – رانش زمین (۱۴ آگست ۲۰۱۷ / ۲۳ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه با تأثر ژرف از رانش زمین که صبح روز دوشنبه ۱۴ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) صدها تن از باشندگان شهر رِجنت را درخود فرو بُرد و ناپدید ساخت، اطلاع حاصل نمود.

JPEG

فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت قلبی خویش را به کشور سیئرا لِئون، خانواده ها و همچنان به نزدیکان قربانیان ابراز داشته و به مجروحین این آفت ارضی شفأ عاجل استدعا می نماید.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/sierra-leone/article/sierra-leone-glissement-de-terrain-14-08-2017

تاریخ نشر 16/08/2017

قسمت بالایی صفحه