سویدن – ابلاغیه مشترک آقایان ژان – مارک ایرو و سیگمار گاربریئل، وزرأی امور خارجه فرانسه و آلمان درمورد رویدادهای که در شهر استُکهُلم بوقوع پیوست (۷ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۸ حمل ۱۳۹۶)

ما از اینکه حتی کشور سویدن اکنون قربانی این چنین عمل هراس افگنانه می گردد، عمیقاً منقلب و متأثر شدیم.

JPEG

تعهد کشور همسایه ما در راستای حقوق بشر، صلح و عدالت مطلق و خلل ناپذیر است.

خشم و انزجار مان درمقابل تصاویری که از قلب شهر استُکهُلم مواصلت می کند، حساسیت و عمق بیشترمی یابد.

ما خودرا شریک دلهره گی و اضطراب اتباع کشور سویدن چه زنان و مردان این سرزمین باشند، می دانیم و سوای فاصله و زمان قلباً با آنها، قربانیان و با اعضای خانواده ها و دوستان شان هستیم. درچنین لحظات دشوار و المناکی، ما درکنار دوستان سویدنی مان می ایستیم.

ما امیدواریم که این عمل قبیح وضاحت کامل بیابد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suede/evenements/article/suede-declaration-commune-de-mm-jean-marc-ayrault-et-sigmar-gabriel-ministres

تاریخ نشر 12/04/2017

قسمت بالایی صفحه