سوگند رسمی، تاریخی و سرنوشت سازی موسوم به "سوگند بازی کف دست" در قصر شاهی وِرسایی – ۲۰ جون ۱۷۸۹ میلادی / ۳۰ جوزا ۱۱۶۸ هجری شمسی

"سوگند بازی کف دست" یک تعهد رسمی، تاریخی و خطیری بود برای ایجاد اتحاد که بتاریخ ۲۰ جون سال ۱۷۸۹ میلادی مصادف به ۳۰ جوزا سال ۱۱۶۸ هجری شمسی، در "تالار بازی کف دست" واقع قصر شاهی ورسایی، از سوی ۳۰۰ وکیل مردم وابسته به ثلث شورای دولت (یا بخش مربوط به نمایندگان عام مردم) با همسویی و همگامی بعضی نمایندگان روحانیون و نجبا حین برگزاری اجلاس شورای عمومی و سرتاسری سال ۱۷۸۹ میلادی (۱۱۶۸ هجری شمسی)، انجام یافت.

JPEG

این نمایندگان انقلابی و سلحشور مردم در اجماع سیاسی و میهنی شان، همه سوگند یاد کردند که تا زمانی یک قانون اساسی ای برای سرزمین و ملت فرانسه، تدوین، وضع و تفویض ننموده اند، ازهم جدا نشده و هرگز تالار مذکور را ترک نخواهند گفت. این تعهدی که درچوکات نظام شاهی اسبق عاری از مشروعیت عدلی و قضایی بود، هنوزهم قوت و اعتبار خودرا حفظ کرده است، و اما در آن مقطع خیلی حساس تاریخ فرانسه، حامل تأثیرات نمادین و سیاسی نیرومند و سرنوشت ساز در مقدمات و گام های نخستین قیام انقلاب کبیر فرانسه بود.

JPEG

اکنون، این رویداد عظیم تاریخی چون گواه انتقال حاکمیت و مقدسیت از شخص پادشاه به کتلهء ملت نیز محسوب می گردد. واقعه متذکره پیش قراول امر حاکمیت ملی و جدایی قواه بود، و باعث ایجاد جلسهء مرکب از سه قطب سیاسی و اجتماعی جامعه (نجبا، روحانیون و ثلث شورای دولت – بخش مربوط به نمایندگان عام مردم) گردید، و متعاقباً به تشکیل شورای ملی موسس انجامید که فرامین امحای امتیازات (۴ آگست ۱۷۸۹ میلادی / ۱۳ اسد ۱۱۶۸ هجری شمسی)، ابلاغیهء حقوق بشر و شهروند (۲۶ آگست ۱۷۸۹ میلادی / ۴ سنبله ۱۱۶۸ هجری شمسی) و اصول و خطوط بزرگ قانون اساسی (آخر سال ۱۷۹۱ میلادی / ۱۱۷۰ هجری شمسی) را صادر و تصویب کرد.

JPEG

کونت دو میرابو (۱۷۴۹ – ۱۷۹۱ میلادی / ۱۱۲۸ – ۱۱۷۰ هجری شمسی) خطاب به مارکی دو درو – برِزِ، فرستاده پادشاه – ۲۳ جون ۱۷۸۹ میلادی مطابق به ۲ سرطان ۱۱۶۸ هجری شمسی :
"برو، به بادارت بگو که ما در اینجا با عزم و ارادهء مردم هستیم، و ما را از اینجا فقط به زور سرنیزه و برچه می توان اخراج کرد !"

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه