سوَقصد انتحاری در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – کابل - ابلاغیهَ لوران فابیوس، 11 دسامبر 2014 مطابق 20 قوس 1393 [fr]

PNG

شام پنجشنبه 11 دسامبر(مطابق 20 قوس) یک حملهَ انتحاری در انستیتیوت فرانسه در افغانستان – کابل رُخ داد. من این عمل تروریستی را که منجر به کشته شدن چندین تن و مجروح شده جمع کثیری شد، با قاطعیت تام محکوم می کنم. در این رویداد خونین اتباعِ فرانسوی صدمه ندیدند.

مراتب تسلیت خودرا به خانواده های قربانیان و به وابستگان شان عرض می دارم.

سفارت فرانسه جهت امداد رسانی به مجروحین در کنار مقامات افغان بسیج شده است. یک مرکز بحران در کابل و پاریس ایجاد شد.

این عمل وحشیانه باید کاملاً وضاحت یافته، عاملین اش شناسایی شده و به چنگ قضاَ و عدالت سپرده شوند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه