سوریه – گزارش دیده بان حقوق بشر درمورد استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه (۱۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۵ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه با نگرانی از محتوای گزارش دیده بان حقوق بشر بتاریخ ۱۳ فبروری (۲۵ دلو) حاکی بر ادعای حملات کیمیاوی مکرر و انجام یافته در کشور سوریه اطلاع حاصل نمود.

JPEG

این گزارش مدعی اتهامات سنگینی است : بین تاریخ ۱۷ نوامبر و ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ (بین ۲۷ عقرب و ۲۳ قوس ۱۳۹۵)، حداقل از ۸ حمله با مواد کلور بواسطهء رژیم سوریه علیه مردم ملکی در شهر اَلِپ آمارگیری شده است. رژیم سوریه در حمایه حملات مذکور، از ابزار نظامی متعارف نیز پیهم استفاده کرده است.

اگر این معلومات صحت داشته و تأیید گردد، اثبات دیگریست براینکه دمشق کماکان به الزامات بین المللی محوله خویش وقعی نمی گذارد و در تخطی و تجاوز بر قطعنامه های سازمان امنیت ملل متحد عمل می کند. یادآور می شویم که "جیم" یا میکانیزم تحقیق مشترک ملل متحد و سازمان منع اسلحه کیمیاوی بگونهء انکار ناپذیر بکارگیری اسلحه کیمیاوی بوسیلهء اردوی سوریه را سه مرتبه و استعمال آن را از سوی "داعش" در یک مورد، توضیح داده و درج نموده است.

این مأمول بدوش شورای امنیت سازمان ملل متحد می افتد تا اقدام به کار شود. فرانسه آنطوریکه تا امروز عمل نموده، دست از تلاش های همه جانبه اش برنداشته و به گفتگو و تفاهم با شرکای اش در شورای امنیت، جهت وضع و تصویب یک قطعنامه اعمال تحریمات برعاملین این حملات، ادامه می دهد.

استفاده از اسلحه تخریب و نابودی جمعی، یک جنایت جنگی و تهدیدی به صلح محسوب می گردد. معافیت از جرم و جنایت گزینه ای نیست.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-rapport-de-human-rights-watch-sur-l-utilisation-d-armes-chimiques-en

تاریخ نشر 20/02/2017

قسمت بالایی صفحه