سوریه – ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان با ستیفن دومیستورا (وزارت امور خارجه فرانسه - "کیِ دورسیِ"، ۳۰ می ۲۰۱۷ / ۹ جوزا ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۳۰ می ۲۰۱۷ میلادی (۹ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، آقای ستیفن دومیستورا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای سوریه را بحضور پذیرفت.

PNG

ذوات فوق الذکر اوضاع سوریه، نتایج آخرین مقاطع گفت و شنود ها تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر ژنیو و مراحل آینده مذاکرات سیاسی را مطمح بحث قرار دادند.

فرانسه آنطوریکه رئیس جمهور بتاریخ ۳۰ می (۹ جوزا) یادآور گردید، می انگارد که یک انتقال مردم سالار جهت بیرون رفت از منازعه ضروری است. فرانسه درچوکات قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد از وساطت آقای ستیفن دومیستورا در راستای رسیدن به این هدف، پشتیبانی می کند. فرانسه تذکار می دهد که ازسرگیری هر چه سریعتر گفتگوهای بین السوریایی و تعهد صادقانه رژیم سوریه در زمینه، امر مهمی محسوب می گردد.

فرانسه معجلاً از تمام طرفین درگیر می خواهد تا قطع مخاصمات را احترام و دسترسی کامل، بدون قید و شرط و مانع همه مردم نیازمند به امداد بشردوستانه را تضمین نمایند.

بتاریخ ۳۰ می (۹ جوزا)، آقای ژان – ایوو لودریان، آقای ریاض حجاب، هماهنگ کننده کُمیته عالی مخالفین سوریایی در قبال مذاکرات را نیز بحضور پذیرفت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-staffan-de-mistura-30-05-17

تاریخ نشر 01/06/2017

قسمت بالایی صفحه