سوریه – سازمان ملل متحد – پنج میلیون مهاجر سوریایی نظر به آمار کُمیساریای عالی ملل متحد برای مهاجرین (۳۰ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۰ حمل ۱۳۹۶)

کُمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، بتازگی آمار تخمینی خویش را درمورد تعداد مهاجرین سوریایی بدست نشر سپرد : اکنون بیش از ۵ میلیون تن از اتباع سوریه، یا یک ربع جمعیت این مملکت، بخصوص در کشورهای ترکیه ، لبنان و اُردن مهاجر استند.

با ۳،۶ میلیون تن از بیجا شدگان در داخل کشور از آغاز جنگ، بیش از نصف نفوس سوریه مجبور به ترک منازل شان گردیده اند.

معهذأ، نائل آمدن به یک راه حل سیاسی در سوریه یک امر عاجل محسوب می گردد و تنها این تعامل قادر به آوردن صلح و ثبات است، و هدف مذاکراتی را تشکیل می دهد که تحت قیمومیت سازمان ملل متحد باید در شهر ژنیو دنبال گردد. در حال حاضر، آتش بس باید مراعات و دسترسی مردم ملکی به کمک های بشردوستانه تأمین شود. در این معضل، خاصتاً مسئولیت روسیه و ایران است تا رژیم سوریه را در این راستا تشویق و ترغیب کنند.

برگزاری کنفرانس بروکسل بروز چهارشنبه ۵ اپریل (۱۶ حمل) که در آن آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه اشتراک می ورزد، فُرصتی است برای یادآهانی از بسیج بودن جامعه جهانی و از عزم راسخ اش در پشتیبانی از مهاجرین سوریایی و ممالکی که از آنها پذیرایی می کنند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-nations-unies-cinq-millions-de-refugies-syriens-selon-le-hcr-30-03-17

تاریخ نشر 03/04/2017

قسمت بالایی صفحه