سوریه – سازمان ملل متحد – شورای حقوق بشر (جمعه، ۲۱ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۳۰ میزان ۱۳۹۵)

فرانسه از تدویر جلسه خاص شورای حقوق بشر بروز جمعه ۲۱ اکتوبر (۳۰ میزان) که به اوضاع حلب اختصاص یافته است، حمایت می کند، و در این گردهمایی به تعقیب یک سلسله تلاش های اش در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد، جهت قطع مخاصمات در شهر حلب و دسترسی امداد بشردوستانه به مستحقین جنگ، فعالانه سهم می گیرد.

JPEG

ما عزم راسخ خودرا در راستای مبارزه با مصونیت از ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در صورت انجام این چنین اعمال شنیع غیر انسانی از سوی هر شخص یا منبع مرتکبی که باشد، مجدداً تأیید می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-onu-conseil-des-droits-de-l-homme-21-10-16

تاریخ نشر 23/10/2016

قسمت بالایی صفحه