سوریه – سازمان ملل متحد – ازسرگیری مذاکرات بین السوریایی (ژنیو، ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۵ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه به ازسرگیری مذاکرات بین السوریایی بروز پنجشنبه ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۵ حوت ۱۳۹۵ در شهر ژنیو، تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و آقای ستیفن دی میستورا، فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد خیرمقدم می گوید. ما پشتیبانی تام مانرا از آقای دی میستورا مجدداً ابراز می داریم.

JPEG


فرانسه یادآور می شود که تنها یک راه حل سیاسی توان فراهم نمودن زمینه صلح پایدار را برای کشور سوریه دارد.

نقشه راه مذاکراتی که از سوی جامعه جهانی بطور همگانی تأیید شده است، وضاحت دارد : خبرنامهء ژنیو و قطعنامهء شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد.

فرانسه ضرورت بر اطراف درگیر قضیه را در قبال شروع مذاکرات، اما با داشتن اخلاص، صداقت و عزم رسیدن به فرجام خاطر نشان می کند. فرانسه آرزومند است تا همه جامعه جهانی در کامیابی این مذاکرات سهیم شوند.

برعلاوه، این امر خطیری است که گفتگوهای گشایش یافته جهت دسترسی خدمات بشردوستانه مطمئن، فوری، بدون مانع، خدشه و مشکل به مردم نیازمند، و در راستای رعایت مطلق ختم مخاصمات، مبدل به پیشرفت های قابل ملاحظه گردد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-nations-unies-reprise-des-negociations-intersyriennes-23-02-17

تاریخ نشر 26/02/2017

قسمت بالایی صفحه