سوریه – توافق روسیه و امریکا درمورد تطبیق آتش بس در سوریه، اطلاعیهء ژان –مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۲۰ سنبله ۱۳۹۵)

من، از توافق روسیه و امریکا درمورد تطبیق یک آتش بس در سوریه استقبال می نمایم. منبعد این امر حساس و خطیری است تا توافق جانبین، بخصوص از سوی رژیم سوریه و حامیان اش، کاملاً پیاده و مراعات گردد.

JPEG

بمباردمان های هوایی و حملات بر افراد ملکی باید متوقف گردد ؛ دسترسی کمک ها بشردوستانه بسود تمام مردم قلعه بند شده و محصور باید تأمین شود و زجر و شکنجه شهر الِپ باید خاتمه یابد.
حفظ شرایط توافق یادشده و احترام به آن خواهد توانست راه حل سیاسی را بگشاید، که یگانه راه بدررفت ممکنه محسوب می گردد. در این باب، از تعهد مسئولانهء مخالفین میانه رو قدرانی بعمل می آورم.

JPEG

فرانسه جهت محکومیت و مجازات امر استفاده غیر قابل قبول اسلحهء کیمیاوی از سوی رژیم سوریه و "داعش"، که گزارش "میکانیزم تحقیق و استناد در قسمت استفاده از اسلحهء کیمیاوی" آن را تأیید نموده است، روند مشاوره و تبادل نظریات را در شورای امنیت سازمان ملل دنبال می کند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-accord-russo-americain-pour-une-treve-en-syrie-declaration-de-jean-marc

تاریخ نشر 13/09/2016

قسمت بالایی صفحه